Bến Tre phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động

11/11/2022
(LĐXH)- Để tiếp tục chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Chương trình quốc gia an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025, trung bình hàng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người; tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp; 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động.

Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp huyện và trong Ban Quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động. Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Trên 80% số người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.


Bến Tre dặt mục tiêu mỗi năm tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp

Đến năm 2025, Bến Tre phấn đấu có trên 80% số làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tập huấn, hướng dẫn các nội dung phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động. Trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật. 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được Bến Tre đề ra đó là: Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; các chính sách phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, cung cấp dịch vụ công về an toàn, vệ sinh lao động; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; chuẩn đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, bảo đảm đồng bộ và kết nối hệ thống thông tin trong công tác khai báo tai nạn lao động, triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các dịch vụ công trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

Tích hợp cơ sở dữ liệu về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương vào phần mềm an sinh xã hội của tỉnh gắn với dữ liệu dân cư quốc gia, trong đó ưu tiên các dữ liệu về điều kiện lao động của người làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, môi trường lao động; máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, Bến Tre sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Qua đó, lồng ghép đối thoại trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; các hoạt động nâng cao hiệu quả về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác quản lý, triển khai chính sách, pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động từ cấp tỉnh đến cấp xã và trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động, ưu tiên người làm việc không theo hợp đồng lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tăng cường tuyên truyền, huấn luyện đảm bảo an toàn sử dụng khí gas
trong các hộ tiêu thụ, đặc biệt đối với hộ gia đình; bảo đảm an toàn trong sử dụng điện tại khu vực nông thôn, khu dân cư, trường học; sử dụng thang máy tại các khách sạn, chung cư, nhà cao tầng.

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ triển khai mô hình các giải pháp kỹ thuật an toàn để phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, trong các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường tư vấn các biện pháp và mô hình cải thiện điều kiện làm việc đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, hợp tác xã, hộ nông dân làm các nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hỗ trợ kiểm định và triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể. Hỗ trợ triển khai áp dụng các hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và làng nghề đang có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từng bước xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ISO 45001 - 2018).

Cùng với đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, giữa các cơ quan có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ… trong triển khai thực hiện các mục tiêu của chương trình. Khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh và ngoài nước tham gia đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm để thực hiện Chương trình; chủ động triển khai các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, quản lý và đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động...

Chí Tâm

(Nguồn tin: Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội)