Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: Nghiên cứu xác định phơi nhiễm Dichloromethane (CH2CL2) nghề nghiệp (DCM) và đề xuất chỉ số giám sát sinh học.

06/01/2023
Sáng ngày 05/01/2023 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức cấp Tổng Liên đoàn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 220/05/TLĐ "Nghiên cứu xác định phơi nhiễm Dichloromethane (CH2CL2) nghề nghiệp (DCM) và đề xuất chỉ số giám sát sinh học" do TS.Phan Minh Trang– Phân Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường miền Nam làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cấp Tổng Liên Đoàn gồm có 7 thành viên do GS.TS Lê Vân Trình – Hội KHKT An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam làm Chủ tịch.

TS. Phan Minh Trang đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ “Nghiên cứu xác định phơi nhiễm Dichloromethane (CH2CL2) nghề nghiệp và đề xuất chỉ số giám sát sinh học” được thực hiện với 3 mục tiêu chính: 1).Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường lao động do Dichloromethane; 2). Xác định mức độ thay đổi COHb trong máu NLĐ có tiếp xúc Dichloromethane; 3). Đề xuất chỉ số giám sát sinh học đối với Dichloromethane.

Để đạt được 3 mục tiêu đã đề ra của nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành 4 nội dung nghiên cứu chính: 1). Tổng quan tình hình sử dụng Dichloromethane trong các cơ sản xuất công nghiệp và hồi cứu về tình trạng sức khỏe của NLĐ trong các cơ sở sản xuất; 2). Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường lao động do Dichloromethane và mức độ tiếp xúc Dichloromethane của NLĐ; 3). Xác định sự thay đổi COHb trong máu NLĐ có tiếp xúc Dichloromethane; 4). Đề xuất chỉ số giám sát sinh học đối với Dichloromethane.

Sản phẩm đã đạt được của nhiệm vụ:

  1. Báo cáo hiện trạng ô nhiễm môi trường do Dichloromethane và mức độ tiếp xúc Dichloromethane của NLĐ.
  2. Báo cáo về hiện trạng thay đổi COHb trong máu NLĐ có tiếp xúc Dichloromethane.
  3. Báo cáo đề xuất chỉ số giám sát sinh học đối với Dichloromethane.
  4. 05  bài báo khoa học (03 bài báo đã được đăng và 02 bài báo dạng bản thảo)  công bố trên tạp chí chuyên ngành.

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Lê Vân Trình đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau: Nhiệm vụ đã hoàn thành đầy đủ nội dung, khối lượng và đưa ra được sản phẩm tương ứng đáp ứng được mục tiêu theo như đề cương đã được phê duyệt theo đúng tiến độ, thời gian yêu cầu, chủng loại sản phẩm đầy đủ gồm 4 báo cáo chuyên đề và 05 bài báo công bố kết quả nghiên cứu. Do nhiệm vụ thực hiện trong thời gian dịch bệnh Covid 19 đang có những diễn biến phức tạp nên nhóm nghiên cứu đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc khảo sát thực tế, vì vậy nhóm nghiên cứu đã chủ động xin gia hạn và hoàn thành theo đúng tiến độ được gia hạn. Hội đồng đã chỉ ra những thiếu sót cần được chỉnh sửa, bổ sung trong báo cáo tổng kết nhiệm vụ:

- Tất cả các Báo cáo (Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, báo cáo chuyên đề) cần viết lại tuân thủ theo đúng yêu cầu về cầu trúc, nội dung, độ dài… của báo cáo khoa học, cần lưu ý cân đối về độ dài giữa báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt.

-  Trong phần Tổng quan cần bổ sung chi tiết những phần sau: Tình hình sử dụng Dichloromethane trong sản xuất tại Việt Nam; Tình hình phơi nhiễm Dichloromethane, các chỉ tiêu, ngưỡng giám sát sinh học, các quy trình phân tích, công thức tính toán. phương pháp tham chiếu của các nước trên Thế giới, sự khác biệt về chuyển hóa sinh học của lao động tại các vùng lãnh thổ khác nhau để làm căn cứ đề xuất giám sát sinh học tại Việt Nam.

- Nêu rõ Tiêu chuẩn chọn mẫu, cỡ mẫu và loại trừ mẫu; Tên các thiết bị, các công nghệ được sử dụng trong phân tích mẫu.

- Phần kết quả nghiên cứu: Bổ sung phụ lục dữ liệu phân tích cá nhân lao động; Thống nhất các đơn vị tính toán trong báo cáo và và kết quả phẩn tích mẫu của cơ quan phối hợp (ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM); Bổ sung, chú thích đầy đủ cho các biểu đồ, công thức…

Hội đồng nhất trí cho nghiệm thu nhiệm vụ chính thức cấp Tổng Liên đoàn trên cơ sở chỉnh sửa và bổ sung theo góp ý của Hội đồng.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)