Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp

09/05/2023
Sáng ngày 09/05/2023, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ gồm 7 thành viên do PGS. TS. Nguyễn Văn Sơn- Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp – Bộ Y tế làm Chủ tịch.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp

Sau khi nghe tóm tắt về mục tiêu và sản phẩm của các nhiệm vụ, Hội đồng đã thảo luận, đưa ra ý kiến góp ý với các đơn vị đề xuất nhiệm vụ và nhất trí đề nghị đề xuất với Tổng liên đoàn cho thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh Sức khỏe nghề nghiệp sau:

I. Nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng tiếp xúc với kim loại nặng và sức khỏe của người lao động hàn điện tử do Phân viện KH ATVSLĐ và BVMT miền Nam đề xuất.

- Nhiệm vụ gồm hai mục tiêu:

1. Khảo sát được thực trạng tiếp xúc với kim loại nặng ở người lao động (NLĐ) hàn điện tử;

2. Đánh giá được ảnh hưởng của kim loại nặng đến sức khỏe của NLĐ hàn điện tử.

Kết quả của nhiệm vụ cần có:

1. Báo cáo thực trạng tiếp xúc với kim loại nặng ở NLĐ hàn điện tử;

2. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của kim loại nặng đến sức khỏe của NLĐ hàn điện tử;

3. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ;

4. 02 Bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành.

II. Nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Niken đến sức khỏe NLĐ trong ngành thép không gỉ và đề xuất bổ sung bệnh do Niken vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam do Phân viện KH ATVSLĐ và BVMT miền Nam đề xuất.

- Nhiệm vụ gồm hai mục tiêu:

1. Đánh giá được tiếp xúc nghề nghiệp của Niken ở NLĐ trong ngành thép không gỉ;

2. Đánh giá mối liên quan giữa Niken với sức khỏe của NLĐ trong ngành thép không gỉ;

3. Đề xuất bổ sung bệnh do Niken vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam.

Kết quả của nhiệm vụ cần có:

1. Báo cáo đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp của Niken ở NLĐ trong ngành thép không gỉ;

2. Báo cáo đánh giá mối liên quan giữa tiếp xúc Niken với sức khỏe của NLĐ trong ngành thép không gỉ;

3. Báo cáo cơ sở đề xuất bổ sung bệnh do Niken vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam;

4. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)