Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ “Nghiên cứu mô phỏng sự phát tán amoniac (NH3) bằng phần mềm CONTAM trong trường hợp sự cố môi trường lao động”

27/10/2023
Chiều ngày 25/10/2023 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ “Nghiên cứu mô phỏng sự phát tán amoniac (NH3) bằng phần mềm CONTAM trong trường hợp sự cố môi trường lao động” - mã số 221/05/TLĐ do ThS. Nguyễn Khánh Huyền – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm.

Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gồm có 5 thành viên do GS.TS Lê Vân Trình – Hội KHKT An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam làm Chủ tịch.


ThS. Nguyễn Khánh Huyền thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ “Nghiên cứu mô phỏng sự phát tán amoniac (NH­3) bằng phần mềm CONTAM trong trường hợp sự cố môi trường lao động” được thực hiện với 2 mục tiêu chính: 1). Mô phỏng được sự phát tán amoniac (NH­3) bằng phần mềm COTAM trong môi trường lao động theo các kịch bản sự cố môi trường lao động; 2). Đề xuất được giải pháp kiểm soát sự phát tán amoniac (NH­3) trong trường hợp sự cố môi trường lao động.

Để đạt được 2 mục tiêu chính của nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã thực hiện những nội dung sau:

- Nghiên cứu tổng quan các chương trình mô phỏng quá trình phát tán amoniac ra môi trường lao động;

- Khảo sát, nhận diện và đánh giá sự cố gây phát tán amoniac ra môi trường lao động tại các doanh nghiệp sản xuất và sử dụng amoniac trong công nghiệp;

- Xây dựng các kịch bản sự cố gây phát tán amoniac (NH­3) trong môi trường lao động;

- Mô phỏng sự phát tán amoniac (NH­3) trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường lao động bằng phần mềm COTAM theo các kịch bản đã xây dựng;

- Biên soạn tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm CONTAM để xác định sự phát tán amoniac (NH­3) trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường lao động và đề xuất giải pháp khả thi kiểm soát sự phát tán amoniac (NH­3) trong trường hợp sự cố môi trường lao động.

Sản phẩm đã đạt được của nhiệm vụ:

  1. Báo cáo xây dựng các kịch bản sự cố gây phát tán amoniac (NH­3) trong môi trường lao động;
  2. Báo cáo mô phỏng sự phát amoniac (NH­3) trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường lao động bằng phần mềm CONTAM theo các kịch bản đã xây dựng;
  3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CONTAM để xác định sự phát tán amoniac (NH­3) trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường lao động;
  4. Các giải pháp khả thi kiểm soát sự phát tán amoniac (NH­3) trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường;
  5. 02 bài báo công bố kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học.

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Lê Vân Trình đã tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau: Nhiệm vụ đã hoàn thành các mục tiêu được giao, kết quả đạt được: Tổng quan được các loại amoniac sử dụng trong môi trường lao động và các sự cố gây rủi ro môi trường từ amoniac; Đã khảo sát, đo đạc tại 10 doanh nghiệp sản xuất và vận chuyển amoniac; Đã nhận diện đánh giá được sự cố gây phát tán amoniac ra môi trường lao động; Đã xây dựng được 3 kịch bản sự cố phát tán amoniac; Đã mô phỏng được sự cố phát amoniac (NH­3) trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường lao động bằng phần mềm CONTAM cho 2 kịch bản rò rỉ amoniac; Biên soạn được Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CONTAM để xác định sự phát tán amoniac (NH­3) trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường lao động và đề xuất giải pháp. Hội đồng đề nghị một số điểm cần chỉnh sửa, bổ sung trước khi đưa ra Hội đồng nghiệm thu cấp TLĐ: Sửa chữa phần đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Bổ sung phần tổng quan rõ ràng về phần mềm COTAM; Chỉ rõ không gian nghiên cứu; Phần phương pháp nghiên cứu cần xác định rõ điều kiện biên, các thông số tính toán nghiên cứu, nêu cụ thể điều kiện, thiết bị, thời gian lấy mẫu…; Sắp xếp lại thứ tự tài liệu tham khảo; Bổ sung danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vào tài liệu tham khảo; Làm rõ khả năng áp dụng kết quả nhiệm vụ vào thực tế…

Hội đồng nhất trí đánh giá thông qua kết quả của nhiệm vụ và đồng ý đề xuất cho nhiệm vụ được bảo vệ ở chính thức cấp Tổng Liên đoàn.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)