Thông tư 25/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp

05/08/2016
Thông tư 25/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25/2016/BYT về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.

1. Quy định chung về mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 25:2016/BYT ban hành tại Thông tư số 25/2016 quy định mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức quan trắc môi trường lao động; các cá nhân, tổ chức gây ra hoặc chịu ảnh hưởng của điện từ trường tần số công nghiệp trong môi trường lao động.

2. Quy định kỹ thuật về mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

- QCVN 25:2016/BYT của Thông tư 25 quy định mức tiếp xúc cho phép với điện trường như sau:

Nếu người lao động không có thiết bị phòng tránh tác động của điện trường thì thời gian làm việc tại nơi có điện trường như sau:

+ Cường độ điện trường E <5: Thời gian không hạn chế;

+ Điện trường 5≤ E≤ 20: (50/E-2).60 (Phút);

+ Điện trường 20< E <25: 10 (Phút);

+ Điện trường ≥25: Không được tiếp xúc.

Còn nếu có sử dụng các thiết bị bảo hộ phòng tránh tác động của điện trường thì thời gian làm việc tại nơi có điện trường sẽ theo quy định riêng cho từng thiết bị.

- QCVN 25:2016/BYT tại Thông tư 25 còn quy định mức tiếp xúc cho phép với từ trường.

3. Phương pháp xác định về mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

+ Về nguyên tắc: QCVN 25:2016/BYT tại Thông tư 25/2016 quy định đo đánh giá điện từ trường tại khu vực có nguồn phát sinh và khu vực người lao động làm việc chịu ảnh hưởng của điện từ trường tần số công nghiệp. Phải  đo khi thiết bị mới đưa vào vận hành, khi tổ chức nơi làm việc mới, khi có thay đổi kết cấu thiết bị và đo định kỳ.

+ Về thiết bị đo: Phải đáp ứng các quy định về đo lường và thiết bị đo điện từ trường tần số công nghiệp, phải có đầu anten thu được điện từ trường tần số 50 - 60Hz; thiết bị đo còn đáp ứng các quy định về giới hạn đo và độ nhạy tối thiểu.

+ Về kỹ thuật đo: Phải đặt máy trên giá hoặc cầm tay. Bật máy, tiến hành đo điện trường và từ trường rồi đọc và ghi kết quả vào biên bản đo hiện trường.

4. Quy định quản lý về mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

QCVN 25:2016/BYT ban hành bởi Thông tư số 25 năm 2016 quy định đơn vị sử dụng lao động tiếp xúc với điện từ trường tần số công nghiệp phải định kỳ đo, đánh giá điện từ trường tần số công nghiệp ít nhất 1 lần/năm; Ngoài ra phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động; khi điện từ trường tần số công nghiệp vượt quá ngưỡng cho phép thì phải có giải pháp cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động.


(Nguồn tin: http://thuvienphapluat.vn/)