Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11192:2015 về Tiếng ồn trong không khí phát ra do máy công cụ - Điều kiện vận hành của máy cắt kim loại

12/12/2016
TCVN 11192:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 8525:2008, do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11192:2015  quy định các đặc tính kỹ thuật về cơ học và âm thanh cần thiết cho phương pháp kiểm có khả năng lặp lại để xác định tiếng ồn trong không khí phát ra bởi các máy cắt kim loại và thiết bị phụ trợ liên quan.

Mục đích của tiêu chuẩn này là tạo thuận lợi cho việc thu các kết quả kiểm có thể so sánh được về sự phát ra tiếng ồn của các máy tương tự nhau. Kết quả của các phép kiểm cóthể được sử dụng để so sánh, nghiệm thu, bảo trì hoặc cho bất kỳ mục đích nào.

Tiêu chuẩn này quy định, trong từng trường hợp cụ thể, các điều kiện vận hành để đo tiếng ồn phát ra bởi các máy cắt kim loại mà không bao gồm bất kỳ quá trình cắt gọt nào. Các điều kiện vận hành này phải hoàn toàn giống nhau đối với việc xác định các mức công suất âm và các mức áp suất âm phát ra tại các vị trí xác định.

Tiêu chuẩn áp dụng cho:

- Tất cả các loại máy tiện, bao gồm các máy tiện điều khiển số (NC) vá các trung tâm tiện;

- Tất cả các loại máy phay, bao gồm các máy phay NC và các trung tâm gia công.

Đối với các máy công cụ cho phép gia công đồng thời được cả tiện và phay, lựa chọn các phép đo phù hợp trong tiêu chuẩn này.


(Nguồn tin: Nilp.vn)