Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài KH&CN "Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ thống thiết bị đánh giá chứng nhận hợp quy bộ lọc bụi của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp tại phòng thí nghiệm phương tiện bảo vệ cá nhân"

02/08/2017
Sáng 02/08/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ thống thiết bị đánh giá chứng nhận hợp quy bộ lọc bụi của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp tại phòng thí nghiệm phương tiện bảo vệ cá nhân" do ThS. Nguyễn Khánh Huyền – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.


ThS. Nguyễn Khánh Huyền thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tổng kết

Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng được hệ thống thiết bị đánh giá chất lượng BLB của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp đủ điều kiện đăng ký chứng nhận hợp quy theo quy định hiện hành (QCVN 08:212/BLĐTBXH và EN 143:2000)

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã xây dựng được hệ thống thiết bị đủ điều kiện đăng ký đánh giá chứng nhận hợp quy bộ lọc bụi của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp; Xây dựng quy trình thử nghiệm, đào tạo, huấn luyện cán bộ tham gia đánh giá chất lượng bộ lọc bụi; Đánh giá đối chứng để xác định độ tin cậy của hệ thống thiết bị; Xây dựng bộ hồ sơ để đăng ký đánh giá chứng nhận hợp quy theo quy định của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Khánh Huyền thay mặt nhóm thực hiện đề tài  trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu của đề tài đã đăng ký; Đề tài đã lựa chọn được phương pháp nghiên cứu phù hợp để nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện được hệ thống đánh giá chất lượng bộ lọc bụi của thiết bị bảo vệ cơ quan hô hấp phù hợp với tiêu chuẩn EN 143:2000 và phiên bản A1:2008; đã gia công chế tạo và đưa vào vận hành, sử dụng cụm thiết bị thử nghiệm chỉ tiêu hiệu suất lọc NaCl của BLB, thiết bị thử nghiệm chỉ tiêu hiệu suất lọc sương dầu PAO của BLB, thiết bị thử nghiệm chỉ tiêu trở lực tăng khi bịt kín bằng đolomit và thiết bị đánh giá độ bền cơ học của bộ lọc; Xây dựng được 7 quy trinh thử nghiệm để đánh giá chất lượng của bộ lọc bụi cơ quan hô hấp.... Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần bổ sung, chỉnh sửa: Cần chỉnh sửa lại bố cục trong báo cáo tổng kết, các bảng biểu, bản vẽ, chính tả cũng như các thuật ngữ cần thống nhất; Bộ hồ sơ thiết kế cần tiếp tục được hoàn thiện theo đúng quy phạm kỹ thuật. Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu bổ sung và chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng để đề tài hoàn thiện tốt hơn. Hội đồng đã nhất trí thông qua với kết quả xếp loại B.

TTĐ

(Nguồn tin: Nilp.vn)