Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

29/09/2017
Ngày 01/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, bao gồm:

1. Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ các thành phần môi trường, gồm: không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước biển; nước mưa; nước thải; khí thải; đất; trầm tích.

2. Quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường định kỳ.

3. Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục.

4. Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục.

5. Quy định về quản lý và sử dụng thiết bị quan trắc môi trường.


Trong Thông tư có mội số nội dung đáng chú ý như:

- Tần suất quan trắc môi trường không khí ngoài trời: tối thiểu 06 lần/năm, 2 tháng/lần.

- Tần suất quan trắc tiếng ồn: tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng/lần;

- Tần suất quan trắc độ rung: tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng /lần.

- Tần suất quan trắc môi trường nước mặt lục địa: tối thiểu 06 lần/năm, 02 tháng/lần.

- Tần suất quan trắc môi trường nước dưới đất: tối thiểu 04 lần/năm, 03 tháng/lần.

- Tần suất quan trắc môi trường nước biển ven bờ: tối thiểu 04 lần/năm, 03 tháng/lần.

- Tần suất quan trắc môi trường nước biển gần bờ: tối thiểu 02 làn/01 năm, 06 tháng/lần.

- Tần suất quan trắc môi trường nước biển xa bờ: tối thiểu 01 lần/01 năm.

….

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017.

Nội dung chi tiết có trong file đính kèm.

(Nguồn tin: Nilp.vn)