Quy định cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

02/11/2017
Ngày 30/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập do các cơ quan có thẩm quyền thành lập quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 12 Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13.

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan.

Các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập có thể vận dụng cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Thông tư này.

Theo Thông tư, mức tự đảm bảo chi thường xuyên bằng tỷ lệ của tổng các nguồn thu sự nghiệp với tổng số chi thường xuyên nhân 100%. Căn cứ vào mức tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên để xác định mức độ tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ.

Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức khoa học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 54/2016/NĐ-CP và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Kết thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi của năm trước, tiếp tục thực hiện trích lập các Quy theo quy định và xác định số kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm của năm trước từ Quỹ bổ sung thu nhập theo quy định chi tiêu nội bộ của đơn vị để thanh toán thu nhập tăng thêm cho nguwòi lao động.

Định kỳ hàng năm phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về kết quả thực hiện chế độ tự chủ trước ngày 28 tháng 2 năm sau.

Thông tư 90/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2017.

(Nguồn tin: Nilp.vn)