Khóa máy

30/11/2017
Tập sách này giải thích các điều kiện của WorkSafeBC (Ủy Ban Bồi Thường Lao Động B.C.) về tắt năng lượng và khóa máy. Tập sách này nói về: • Tầm quan trọng của việc khóa máy và thiết bị • Các hiểm họa của năng lượng nguy hiểm • Khi nào cần khóa máy • Các thủ tục khóa máy cơ bản và nhóm • Các trách nhiệm phải khóa máy an toàn của hãng sở và công nhân

Tại sao khóa máy lại quan trọng

Hàng năm, công nhân tại British Columbia bị thiệt mạng hoặc bị thương nặng vì máy móc và thiết bị không được khóa đúng mức. Thí dụ, tai nạn xảy ra vì công nhân bị kẹt vào máy có thể cắt đứt ngón tay, dập tay chân, hoặc thiệt mạng. Các tai nạn này có thể ngăn ngừa được nếu máy móc được khóa đúng mức trước khi dọn chướng ngại vật hoặc thực hiện công việc bảo trì khác. Giật điện, phỏng, và bị điện giật chết cũng là vì thiết bị điện không được khóa đúng mức.

WorkSafeBC xem trọng vấn đề khóa máy. Hãng sở nào không thực thi và theo đúng các điều kiện về khóa máy sẽ bị phạt, gồm cả phạt tiền.

Ai nên dùng tập hướng dẫn này

Các hãng sở và nhân viên giám thị nên dùng tập hướng dẫn này để:

• Thiết lập các thủ tục bắt buộc khóa máy

• Huấn luyện công nhân về khóa máy

• Biết về Điều Lệ Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp,

Phần 10: Ngắt Năng Lượng và Khóa Máy

Công nhân chỉ nên dùng tập hướng dẫn này để bổ túc các điều kiện của WorkSafeBC và các thủ tục khóa máy của công ty. Công nhân phải luôn luôn theo đúng các thủ tục khóa máy đã có của công ty và các điều kiện về khóa máy của Điều Lệ về Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp.

Chi tiết: Khóa máy

(Nguồn tin: worksafebc.com)