Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn mã số: 216/04/TLĐ

05/12/2017
Chiều 04/12/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc” do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm hoàn thiện hệ thống thiết bị thí nghiệm để đánh giá hợp chuẩn bộ lọc loại 1 và 2 của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp theo tiêu chuẩn EN 14387 – 2004 đối với các chỉ tiêu thời gian hơi cyclohexan (C­6H12) lọt qua; thời gian khí amoniac (NH­3) lọt qua và thời gian khí hydro sulfua (H2S) lọt qua; Đạt được chứng chỉ công nhận của Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) phù hợp các yêu cầu của ISO 17025.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã tiến hành thiết kế, chế tạo bổ sung các cụm thiết bị thử nghiệm chỉ tiêu hơi cyclohexan, khí H2S, NH­3 lọt qua tại nồng độ thử nghiệm đối với bộ lọc loại 1 và 2; buồng trộn, buồng đánh giá, các cụm thiết bị được lắp ráp, kết nối để vận hành, cho kết quả chính xác và an toàn; Các thiết bị dùng cho hệ thống đánh giá chất lượng của các phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp hoạt động thỏa mãn các yêu cầu đặt ra. Các thông số nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ hơi khí độc của dòng khí thử nghiệm và dòng khí ổn định mẫu có thể được điều chỉnh dễ dàng, đáp ứng tiêu chuẩn EN – 14387: 2000; Đề tài đã xây dựng và hoàn thiện quy trình thử nghiệm chất lượng bộ lọc hơi hữu cơ H2S, NH­3 loại 1 và loại 2.

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt nhóm thực hiện đề tài  trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu của đề tài đã đăng ký; Báo cáo tổng kết được bố cục khoa học và hợp lý; Bộ bản vẽ thiết kế buồng trộn và buồng đánh giá bộ lọc loại 1 và 2 đối với chỉ tiêu thời gian hơi cyclohexan (C­6H12), khí amoniac (NH­3) và khí hydro sulfua (H2S) lọt qua, tại nồng độ thử nghiệm là đúng yêu cầu kỹ thuật; Ba bộ quy trình thử nghiệm được trình bày gọn đủ ý có hàm lượng khoa học; Các thiết bị được gia công chế tạo bổ sung, mua sắm và tích hợp. Thử nghiệm hoạt động ổn định, các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt yêu cầu của tiêu chuẩn EN 14387. Các phép đo được xử lý theo thống kê xác suất toán học có độ tin cậy cao. Tuy nhiên đề tài vẫn còn một số tồn tại: Cách trình bày báo cáo và các tài liệu vẫn còn một số lỗi văn bản, một số từ ngữ về kỹ thuật chưa rõ. Các số liệu thống kê khi chuyển từ Excel sang Word cần chỉnh sửa cho phù hợp.... Hội đồng đã nhất trí thông qua trên cơ sở chỉnh sửa và bổ sung theo các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)