Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở khoa học và dữ liệu kỹ thuật để xác định khối lượng nâng nhấc vật nặng thủ công cho lao động nữ”

22/12/2017
Chiều 21/12/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở khoa học và dữ liệu kỹ thuật để xác định khối lượng nâng nhấc vật nặng thủ công cho lao động nữ " do CN. Ngô Thị Ánh Tuyết – Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


CN. Ngô Thị Ánh Tuyết trình bày báo cáo tóm tắt đề tài

Nâng nhấc, vận chuyển các vật nặng quá sức hoặc tư thể nâng nhấc không đúng có thể dẫn đến tai nạn, làm tổn thương đến cơ, gân, khớp và thần kinh vận động, lâu dài có thể ảnh hưởng đến tim mạch và tuần hoàn. Ở Việt Nam, hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu nào đầy đủ về mức cảm nhận gắng sức chủ quan theo đặc điểm sinh học và tâm sinh lý của người Việt Nam cho cả hai giới lao động nam và nữ theo từng nhóm tuổi sao cho không gây nên sự mệt mỏi hay gắng sức quá mức khi nâng nhấc vật nặng thủ công. Do đó, đề tài được thực hiện nhằm hoàn thiện cơ sở khoa học và dữ liệu kỹ thuật để xác định khối lượng nâng nhấc vật nặng thủ công cho nữ lao động Việt Nam, đồng thời dự thảo tiêu chuẩn giới hạn khối lượng nâng nhấc vật nặng thủ công cho nữ lao động Việt Nam.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã hoàn thiện giá thí nghiệm nâng nhấc vật nặng mô phỏng theo NIOSH; Báo cáo cơ sở khoa học và dữ liệu kỹ thuật để xác định giới hạn nâng nhấc vật nặng thủ công đối với lao động nữ Việt Nam; Xây dựng được dự thảo tiêu chuẩn giới hạn nâng nhấc vật nặng thủ công cho lao động nữ và đề xuất các quy trình thủ tục xem xét ban hành.

Sau khi nghe CN. Ngô Thị Ánh Tuyết thay mặt nhóm thực hiện đề tài  trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu cũng như những sản phẩm mà đề tài đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu của đề tài đã đăng ký. Đề tài có tính thực tiễn, tính mới và có giá trị khoa học đối với việc xây dựng cơ sở khoa học và dữ liệu để xác định các giới hạn tiêu chuẩn thao tác nâng nhấc vật nặng thủ công, nhằm phòng tránh tổn thương cũng như bệnh nghề nghiệp cho lao động nữ Việt Nam và đề xuất xây dựng TCVN. Tuy nhiên, đề tài cũng cần bổ sung danh mục các bảng và danh mục các hình; Tu chỉnh lại một số tồn tại hạn chế về bố cục ở phần kết quả và cách phân tích nhận xét kết quả bàn luận, kết luận cho chặt chẽ logic hơn; Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, nên có phụ lục hướng dẫn cách sử dụng các bảng tỷ lệ % và cách sử dụng bảng trọng lượng khuyến nghị nâng nhấc quy ra 8 giờ lao động cho lao động nữ .... để báo cáo của đề tài hoàn thiện hơn. Hội đồng đã nhất trí thông qua trên cơ sở chỉnh sửa và bổ sung theo các ý kiến góp ý của Hội đồng

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)