Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội (ILO’s MNE Declaration)

05/07/2018
Tuyên bố Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội là công cụ toàn cầu duy nhất của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cung cấp những hướng dẫn trực tiếp cho các doanh nghiệp (đa quốc gia và quốc gia) về chính sách xã hội và các thực hành việc làm toàn diện, có trách nhiệm và bền vững tại nơi làm việc.

Đây là công cụ toàn cầu duy nhất trong lĩnh vực này và cũng là công cụ duy nhất được xây dựng và áp dụng bởi các chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động từ khắp nơi trên thế giới.

Tuyên bố này được thông qua cách đây 40 năm và qua nhiều lần sửa đổi, gần đây nhất vào tháng 3 năm 2017.

Các nguyên tắc của nó hướng đến đối tượng là các doanh nghiệp đa quốc gia và quốc gia, chính phủ các nước chủ nhà và nước mẹ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động, nhằm cung cấp những hướng dẫn thực hành về các vấn đề như: điều kiện sống và làm việc, quan hệ lao động cũng như các chính sách chung.

Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc được đề cập trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Để thúc đẩy việc thực hiện các nguyên tắc của Tuyên bố của các bên có liên quan, Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua các công cụ thực hiện.


Tài liệu (tiếng Việt) do ILO cung cấp có thể tải tại đây.

(Nguồn tin: Theo ILO)