18 CÔNG ƯỚC CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (ILO) ĐÃ ĐƯỢC VIỆT NAM PHÊ CHUẨN

10/10/2012
STT  Tên
 Năm được
thông qua
                                   Nội dung
1
 Công ước 6  1919  Công ước về làm việc ban đêm của trẻ em trong công nghiệp
2
 Công ước 14  1921  Công ước về áp dụng nghỉ hàng tuần trong các cơ sở công nghiệp
 3  Công ước 27  1929  Công ước về ghi trọng lượng trên các kiện hàng lớn chở bằng tàu
 4  Công ước 29  28/06/1930  Công ước về Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc
 5  Công ước 45  1935  Công ước về sử dụng phụ nữ vào những công việc dưới mặt đất trong hầm mỏ
 6  Công ước 80  1946  Công ước về sửa đổi các điều khoản cuối cùng
 7  Công ước 81  11/07/1947  Công ước về Thanh tra lao động trong công nghiệp và thương mại
 8  Công ước 100  29/06/1951  Công ước về Trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau
 9  Công ước 111  25/06/1958  Công ước về Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp
 10  Công ước 116  1961  Công ước về sửa đổi các điều khoản cuối cùng
 11  Công ước 120  08/07/1964  Công ước về vệ sinh trong thương mại và văn phòng
 12  Công ước 122  09/07/1964  Công ước về Chính sách việc làm
 13  Công ước 123  22/06/1965  Công ước về Tuổi tối thiểu được làm những công việc dưới mặt đất trong hầm mỏ
 14  Công ước 124  23/06/1965  Công ước về việc Kiểm tra y tế cho thiếu niên làm việc dưới mặt đất trong hầm mỏ
 15  Công ước 138  26/07/1973  Công ước về Tuổi tối thiểu được đi làm việc
 16  Công ước 144  21/06/1976  Công ước về Sự tham khảo ý kiến 3 bên nhằm xúc tiến việc thi hành các quy phạm quốc tế về lao động
 17  Công ước 155  22/06/1981  Công ước về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường lao động
 18  Công ước 182  17/06/1999  Công ước về việc cấm và những hành động tức thời để loại bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất
​​​

(Nguồn tin: )