Nghiên cứu có liên quan

Hình dung về tương lai của công việc để bảo vệ an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của lực lượng lao động: Góc nhìn từ Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC)

Tương lai của công việc thể hiện những thay đổi đối với nơi làm việc, công việc và lực lượng lao động, đòi hỏi sự quan tâm hơn của các bên liên quan ...