Kết quả điều tra một số chỉ tiêu nhân trắc học (chỉ tiêu tĩnh) của người Việt Nam trong lứa tuổi lao động giai đoạn hiện nay

19/06/2020
Bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo trực tiếp các chỉ tiêucân nặng chiều cao đứng, chiều cao ngồi, rộng vai, rộng mông, dài tay và dài chân trên 5148 đối tượng thuộc các ngành nghề nông-công ...

Kết quả điều tra một số dấu hiệu tầm hoạt động tay (dấu hiệu nhân trắc động) của người Việt Nam trong lứa tuổi lao động giai đoạn hiện nay

16/06/2020
Bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo trực tiếp 18 thông số tầm hoạt đông (THĐ) tay trên 9 mặt phẳng ngang theo tia góc 900 của 2973 đối tượng trong các ngành nghề nông-công nghiệp, học ...