Đánh giá mối liên quan giữa tiếp xúc Dichloromethane nghề nghiệp và biến đổi COHb máu ở nhà máy sản xuất xe hơi tại Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

30/03/2023
Một nghiên cứu cắt ngang trên 114 công nhân tại nhà máy sản xuất xe hơi có bộ phận tẩy sơn và sơn tại TpHCM, được thu thập mẫu nước tiểu xét nghiệm nồng độ Dichloromethane (DCM) và chọn ngẫu nhiên 30 ...

Khái quát chung về Rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

30/03/2023
Rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (RRAT&SKNN) được định nghĩa như sau: RRAT&SKNN là kỳ vọng toán học về thiệt hại đối với sức khỏe và tính mạng của người lao động (NLĐ) do các mối nguy ...

Rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mới trong điều kiện phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ tư

30/03/2023
1. ĐẶT VẤN ĐỀ Như đã biết, rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (RRAT&SKNN) xuất hiện trong quá trình hoạt động sản xuất của con người. Do vậy, liên quan cơ hữu và phụ thuộc vào sự phát triển ...

Mối liên quan giữa tiếp xúc Dichloromethane trong môi trường và Dichloromethane trong nước tiểu ở công nhân chế tạo ô tô

28/03/2023
Theo thống kê, năm 2020 Việt Nam nhập khẩu Dichloromethane (DCM) đứng hàng thứ 2 thế giới chỉ sau Ấn Độ, với tổng giá trị là 11,1 triệu đô la. Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại nhà máy chế ...

Ngưỡng sinh học của Dichloromethane trong giám sát phơi nhiễm nghề nghiệp ở công nhân các ngành công nghiệp tại Việt Nam

22/03/2023
Nghiên cứu tổng hợp (Meta analysis) về mối liên quan giữa tiếp xúc Dichloromethane (DCM) và nồng độ Dichloromethane trong nước tiểu, chỉ số COHb% máu trên các đối tượng là công nhân hay các tình ...

Nghiên cứu thăm dò về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần ở người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH KINDEN Việt Nam

26/12/2022
Với vai trò then chốt trong việc quản lý, vận hành hệ thống an toàn vệ sinh lao động, một mắc xích quan trọng của bộ máy quản trị doanh nghiệp, vì vậy những ảnh hưởng tâm lý tiêu cực, có thể khiến ...

Tình hình sức khỏe, cơ cấu bệnh tật của nữ công nhân may thuộc công ty Đ.T, tỉnh Đồng Nai qua khám sức khỏe định kỳ năm 2020.

27/09/2022
Nghiên cứu cắt ngang mô tả, hồi cứu số liệu sức khỏe định kỳ, quan trắc môi trường nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh tật của nữ công nhân may Đ.T, tỉnh Đồng Nai. Kết quả cho thấy: Nữ ...