Ủy ban về các vấn đề xã hội: Một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành không được ban hành kịp thời vào thời điểm Luật An toàn, Vệ sinh lao động có hiệu lực

31/07/2019
Báo cáo tới các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2018”, Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho biết, một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành không được ban hành kịp thời vào thời điểm Luật có hiệu lực.

Theo Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ có liên quan đã ban hành 96 văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) hoặc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ theo thẩm quyền quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên ngành. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ. Về cơ bản, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với Luật ATVSLĐ và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ cơ bản đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa các chính sách, đưa Luật đi vào cuộc sống và kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước và thực thi chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này ngày càng hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Luật ATVSLĐ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 nhưng đến nay vẫn còn một vài nội dung Luật giao chưa có văn bản quy định chi tiết; một số văn bản quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành được ban hành sau thời điểm Luật có hiệu lực (có trường hợp ban hành chậm hơn 2 năm), liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế. Việc xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành vẫn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu tính cập nhật; vẫn còn quy chuẩn được xây dựng, ban hành chưa đúng quy trình, thủ tục.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại Kỳ họp 7 

Bên cạnh đó, số lượng văn bản hướng dẫn thi hành lớn, do nhiều cơ quan ban hành trong nhiều văn bản khác nhau, chủ yếu ở hình thức thông tư hoặc quyết định của Bộ trưởng gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận và áp dụng pháp luật; còn tình trạng Chính phủ là cơ quan được giao quy định chi tiết thi hành Luật ATVSLĐ nhưng khi ban hành nghị định lại ủy quyền tiếp cho các Bộ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành. Có văn bản được ban hành nhưng chất lượng, tính khả thi còn hạn chế, dẫn đến tình trạng phải sửa đổi, thay thế trong thời gian ngắn hoặc gây vướng mắc trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Mặt khác, Luật ATVSLĐ đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng bao gồm cả người lao động làm việc không theo hợp đồng, cùng với xu thế phát triển mạnh các ngành công nghiệp như thi công xây dựng, khai khoáng, năng lượng, hóa chất và sự gia tăng sử dụng điện trong công nghiệp… làm tăng nguy cơ mất ATVSLĐ, ô nhiễm môi trường do đó số liệu thống kê về tình hình hình tai nạn lao động(TNLĐ), bệnh nghề nghiệp(BNN) của giai đoạn 2016-2018 tăng rõ rệt so với các năm trước đây. Tuy nhiên, một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành không được ban hành kịp thời vào thời điểm Luật ATVSLĐ có hiệu lực pháp luật dẫn đến tình trạng nhiều chính sách chậm đi vào cuộc sống, nhất là các chính sách mới nhằm tác động tới người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; việc phân công trong công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ chưa khắc phục một cách triệt để tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý nhà nước, đặc biệt trong thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ; một số quy định quá chặt chẽ về điều kiện để được hỗ trợ phòng ngừa TNLĐ, BNN từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN nên khó khả thi, chưa thực sự phát huy được hiệu quả của chính sách;

Trên cơ sở kết quả giám sát, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường lao động vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư; Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2016/NĐ-CP về phân công trách nhiệm giữa các Bộ có liên quan trong công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ theo hướng tập trung vào một cơ quan đầu mối giúp Chính phủ nhằm thống nhất quản lý “khắc phục triệt để sự phân tán, chồng chéo trong quản lý nhà nước”./.

Hồ Hương

(Nguồn tin: quochoi.vn)