Bộ Y tế: Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

17/02/2023
Đó là nội dung yêu cầu tại công văn số 688/BYT-MT ngày 15/2 gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế của Bộ Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được phát động với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” sẽ được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 trên phạm vi toàn quốc.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 nhằm mục đích tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong việc phòng ngừa, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống các dịch bệnh khác, đảm bảo tính mạng của người lao động tại các cơ sở lao động...

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 hướng về doanh nghiệp, cơ sở lao động, người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thu hút được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và người lao động.

Nội dung hoạt động trong Tháng hành động ATVSLĐ bao gồm tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023; Phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ trong các cơ quan đơn vị. Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền về các thông điệp, tài liệu, video các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ;

Chủ động phối hợp liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra vệ sinh lao động, công tác quan trắc môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc đối với các cơ sở có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp (tập trung các cơ sở sản xuất có sử dụng hóa chất, dung môi trong ngành da dày, dệt may, điện tử, trong các làng nghề, khu vực phi cấu). Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, công tác huấn luyện về ATVSLĐ tại các cơ sở y tế. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra các tổ chức cong bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, đào tạo cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động;

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở lao động đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ các chế độc chính sách đối với người lao động. Tổ chức thăm hỏi, động viên các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động trong ngành y tế theo chương trình bảo vệ Blouse trắng. Phối hợp với người sử dụng lao động trong các cơ sở lao động lập kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiepj cho người lao động, quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật. Các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường tổ chức các hoạt động tập huấn, huấn luyện chuyên đề về đảm bảo ATVSLĐ cho nhân viên y tế. Ngoài ra, trong Tháng hành động ATVSLĐ, đẩy mạnh công tác khen thưởng về ATVSLĐ trong ngành Y tế.

Về việc này, Bộ Y tế yêu cầu tại các địa phương (Sở Y tế) chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế triển khai Tháng hành động ATVSLĐ. Tiếp tục triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và các Hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh; Quyết định dố 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030”; rà soát, thẩm định phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp tại các dịa phương, đơn vị đào tạo cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao đọng; cập nhật thông tin các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và dự toán kinh phí trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt triển khai thực hiện. Tăng cường chỉ đạo đảm bảo ATVSLĐ cho cán bộ y tế trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao năng lực giám sát, quan trắc môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho các Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động, đạo tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ của các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn (huấn luyện ATVSLĐ, quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế, bồi dưỡng bằng hiện vật, quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động….

Khánh Hà

(Nguồn tin: Sở Y Tế Hà Nội)