WHO/ILO: Kế hoạch khung về rà soát, đánh giá có hệ thống các trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp với bức xạ tử ngoại từ mặt trời và ảnh hưởng của bức xạ tử ngoại tới bệnh ung thư da hắc tố và không-hắc tố ở NLĐ

29/05/2019
Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch khung về rà soát, đánh giá một cách có hệ thống các thông số giúp ước tính số ca tử vong và số năm sống hiệu chỉnh theo mức độ tàn tật gây ra bởi bệnh ung thư da hắc tố và không hắc tố do người lao động phơi nhiễm nghề nghiệp với bức xạ tử ngoại từ mặt trời, nhằm hỗ trợ xây dựng phương pháp chung WHO/ILO.

Mục tiêu

Mục tiêu của chúng tôi hướng tới rà soát một cách hệ thống các nghiên cứu về phơi nhiễm nghề nghiệp với bức xạ tử ngoại từ mặt trời (Rà soát có hệ thống 1), và, đánh giá một cách hệ thống và phân tích tổng hợp các dự đoán về ảnh hưởng của phơi nhiễm nghề nghiệp với bức xạ tử ngoại từ mặt trời tới bệnh ung thư da hắc tố và không-hắc tố (Đánh giá có hệ thống 2), áp dụng phương pháp Hướng dẫn Điều hướng (Navigation Guide) làm khuôn mẫu tổ chức thực hiện, tiến hành song song hai hoạt động một cách cân đối, hỗ trợ lẫn nhau.

Nguồn dữ liệu

Bên cạnh hoạt động Rà soát có hệ thống 1 và Đánh giá có hệ thống 2, chúng tôi sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu học thuật điện tử, thu thập hồ sơ/tư liệu liên quan từ các nghiên cứu đã và chưa công bố, bao gồm các cơ sở dữ liệu Medline, EMBASE, Web of Science, CISDOC và PsycINFO. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu điện tử các văn bản sở hữu trí tuệ; tìm trên các công cụ tìm kiếm trực tuyến và tra cứu trong trang web của các tổ chức; tra cứu thủ công từ danh sách tài liệu tham khảo của lần đánh giá trước và các hồ sơ nghiên cứu kèm theo; đồng thời, chúng tôi sẽ tham khảo bổ sung ý kiến chuyên gia.

Đối tượng nghiên cứu và các tiêu chí chọn lựa

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của các đối tượng trong độ tuổi lao động (≥ 15 tuổi) thuộc mọi thành phần kinh tế chính thức và không chính thức, tại tất cả các quốc gia thành viên của WHO và ILO, loại trừ lao động trẻ em (< 15 tuổi) và những người nội trợ/giúp việc gia đình không được trả lương. Đối với hoạt động Rà soát có hệ thống 1, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu định lượng về tỉ lệ phổ biến của các mức độ phơi nhiễm nghề nghiệp với bức xạ tử ngoại từ mặt trời (< 0,33 SED/ngày và ≥ 0,33 SED/ngày, trong đó SED là liều ban đỏ tiêu chuẩn (standard erythemal dose), tương ứng với mức phơi nhiễm 100 Jm-2) và tổng thời gian làm việc ngoài trời, được phân loại theo quốc gia, giới tính, độ tuổi và khu vực nghề nghiệp hoặc ngành nghề, trong các năm từ 1960 tới 2018. Đối với hoạt động Đánh giá có hệ thống 2, chúng tôi sẽ tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên, các nghiên cứu đoàn hệ, nghiên cứu bệnh-chứng, và các nghiên cứu can thiệp có kiểm soát khác để ước tính ảnh hưởng của các mức phơi nhiễm nghề nghiệp với bức xạ tử ngoại từ mặt trời (như mức ≥ 0,33 SED/ngày) tới tỉ lệ lưu hành/tỉ lệ mắc bệnh hay tỉ lệ tử vong do ung thư da hắc tố và không-hắc tố, so sánh với mức phơi nhiễm rủi ro tối thiểu theo lý thuyết (< 0,33 SED/ngày).

Xem chi tiết tại đây (EN)

Biên dịch: Hoàng Phương

(Nguồn tin: ilo.org)