Thiết lập ưu tiên trong phòng ngừa bệnh ung thư nghề nghiệp

09/12/2019

Đặt vấn đề

Việc phân loại các chất gây ung thư nghề nghiệp cần ưu tiên phòng ngừa là rất quan trọng trong phòng ngừa bệnh ung thư; tuy nhiên, hiện chưa có phương pháp chuẩn cho hoạt động kể trên. Bài báo này mô tả các phương pháp được sử dụng bởi CAREX Canada (Cơ sở dữ liệu về số lượng người lao động tiếp xúc nghề nghiệp với các chất gây ung thư) trong năm 2015 nhằm thiết lập thứ tự ưu tiên trong phòng ngừa ung thư nghề nghiệp, tập trung vào ước tính phơi nhiễm và hồ sơ mô tả.

Phương pháp

Bốn tiêu chí được sử dụng trong quy trình đánh giá chuyên gia nhằm hướng dẫn phân loại các chất gây ung thư cần ưu tiên phòng ngừa bao gồm: (1) khả năng có mặt và/hoặc được sử dụng tại nơi làm việc; (2) mức độ độc hại của các chất (độ tin cậy của các bằng chứng về tính chất gây ung thư và các tác động tới sức khỏe khác); (3) khả năng thiết lập hồ sơ đối với chất gây ung thư và/hoặc ước tính tiếp xúc nghề nghiệp; (4) chú ý đặc biệt từ cộng đồng/giới khoa học. Các chất gây ung thư được xếp hạng ưu tiên phòng ngừa cao, trung bình hoặc thấp dựa trên những điều kiện cụ thể căn cứ vào 4 tiêu chí kể trên, sử dụng thông tin đầu vào từ các bên liên quan. Các thứ tự ưu tiên phòng ngừa được thiết lập riêng đối với hồ sơ chất gây ung thư mới và ước tính tiếp xúc nghề nghiệp mới.

Kết quả

Về tổng thể, 246 chất đã được xem xét để đưa vào danh sách ưu tiên phòng ngừa nghề nghiệp. Đối với việc thiết lập hồ sơ chất gây ung thư, 130 chất đã được xếp thứ tự ưu tiên phòng ngừa (11 ưu tiên cao, 33 ưu tiên trung bình và 59 ưu tiên thấp), và 36 chất gây ung thư được xếp ưu tiên phòng ngừa căn cứu trên các ước tính về tiếp xúc nghề nghiệp (13 ưu tiên cao, 17 ưu tiên trung bình, và 6 ưu tiên thấp).

Kết luận

Việc phân loại và xắp xếp thứ tự ưu tiên phòng ngừa đối với các chất gây ung thư nghề nghiệp cần được thực hiện nhằm một số mục đích: nghiên cứu, phân bố nguồn lực ở các cấp độ tài phán khác nhau, tính toán gánh nặng do bệnh ung thư nghề nghiệp, và lập kế hoạch cho các dự án dạng CAREX ở nhiều quốc gia. Bài báo này phác họa cách thức đạt được các mục tiêu tại Canada; đồng thời, cung cấp mô hình cho các quốc gia và khu vực tài phán khác như một phần trong nỗ lực phòng ngừa bệnh ung thư nghề nghiệp.

Chi tiết tài liệu file: Tại đây (zip 7,256KB)

Biên dịch: Hoàng Phương

(Nguồn tin: ScienceDirect)