Hình dung về tương lai của công việc để bảo vệ an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của lực lượng lao động: Góc nhìn từ Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC)

26/10/2020
Tương lai của công việc thể hiện những thay đổi đối với nơi làm việc, công việc và lực lượng lao động, đòi hỏi sự quan tâm hơn của các bên liên quan về an toàn và vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Ví dụ bao gồm phát triển nơi làm việc trong việc thiết kế tổ chức, chuyển đổi công việc công nghệ và sắp xếp công việc; những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, người máy và công nghệ; và những thay đổi của lực lượng lao động về nhân khẩu học, an ninh kinh tế và các kỹ năng.

Bài báo này trình bày về Sáng kiến Tương lai Công việc của Viện Quốc gia An toàn và Vệ sinh lao động Hoa Kỳ, CDC; đề xuất một cách tiếp cận tổng hợp để giải quyết vấn đề an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của người lao động; giới thiệu các chủ đề ưu tiên và chủ đề phụ tạo khuôn khổ cho các hướng nghiên cứu sắp tới về tương lai công việc và các ứng dụng thực tế kết quả; và thảo luận sơ bộ về các bước tiếp theo.

Tất cả các vấn đề trong tương lai của công việc đều ảnh hưởng lẫn nhau. Tương lai của các chuyển đổi công việc phụ thuộc vào từng yếu tố độc lập được thảo luận trong bài báo này và các tác động kết hợp của chúng. Các bên liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động ngày càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng và sự cần thiết của những yếu tố này đối với nơi làm việc, công việc và lực lượng lao động để phát triển, tồn tại hoặc biến mất hoàn toàn khi tương lai phát triển.

Tương lai của công việc mang lại nhiều cơ hội, đồng thời cũng đưa ra những khó khăn, sự phơi nhiễm và những nguy cơ then chốt nhưng không được hiểu rõ ràng. Các nhà nghiên cứu về ATVSLĐ và các đối tác khác có trách nhiệm hiểu được ý nghĩa của các kịch bản công việc trong tương lai để đưa ra các biện pháp can thiệp hiệu quả vào thực tế cho người sử dụng lao động nhằm bảo vệ an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của người lao động.

Xem chi tiết bài báo tại đây.

(Nguồn tin: cdc.gov)