Quan điểm của các nhà nghiên cứu châu Âu tại các viện AT&SKNN quốc gia trong việc góp phần vào Chương trình nghiên cứu châu Âu: Nghiên cứu phương pháp Delphi cải tiến

21/08/2017
Những thay đổi về nhân khẩu học, toàn cầu hóa và việc cải tiến công nghệ đang không ngừng định hình lại thế giới việc làm, với tác động trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động.

Những yếu tố rủi ro nghề nghiệp mới đang nổi lên do “việc đưa vào sử dụng các công nghệ, chất liệu và các quá trình làm việc mới, những thay đổi về mặt cấu trúc của lực lượng lao động và thị trường lao động, cũng như các hình thức việc làm và tổ chức công việc mới”. Ngoài ra, những thay đổi về nhận thức xã hội và cộng đồng cũng như sự phát triển tri thức khoa học cho phép các vấn đề còn tồn đọng một lần nữa được xem xét và nhận diện như những rủi ro mới phát sinh. Mặc dù đã thu được những kết quả tốt thông qua hướng tiếp cận về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Châu Âu theo các đầu ra hoặc các chỉ số (như: phòng ngừa các chấn thương nghề nghiệp), những thay đổi này vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa để cải thiện một cách có hiệu quả công tác phòng ngừa bệnh tật và tai nạn liên quan đến công việc. Do vậy, nghiên cứu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cần duy trì vai trò then chốt trong sự phát triển của các chính sách nhằm cải thiện sự an toàn và sức khỏe cho người lao động, đồng thời cho phép hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nhận diện và xử lý các vấn đề nổi liên một cách kịp thời.

Trong thực tế, các chương trình nghiên cứu quốc gia của Châu Âu đã đưa ra nội dung liên quan cho nhiều vấn đề được nhấn mạnh trong nghiên cứu này, và điều này cần bảo đảm năng lực cho việc sử dụng kịp thời, có hiệu suất và hiệu quả các nguồn lực sẵn có để giải quyết những thách thức đặt ra bởi sự thay đổi của thế giới việc làm.

Với mục tiêu này, vào năm 2013 Cơ quan An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc Châu Âu (EU-OSHA) đã phát triển một nghiên cứu kết hợp các mục đích nghiên cứu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp với Chiến lược Châu Âu 2020, Chương trình Horizon 2020 và những mục tiêu chủ đạo của các hoạt động này về “tăng trưởng thông minh, bền vững và toàn diện” và “khoa học xuất sắc – các ngành công nghiệp cạnh tranh – xã hội tốt đẹp hơn”.

Nghiên cứu nhận diện được 4 thách thức lớn mà nghiên cứu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cần sử dụng để hỗ trợ việc tuân thủ các mục tiêu này, cũng như các ưu tiên nghiên cứu để giải quyết các thách thức.

Mục tiêu: Nghiên cứu này, được phát triển trong khuôn khổ các hoạt động phối hợp nghiên cứu Hợp tác dành cho nghiên cứu về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Châu Âu đồng thời dựa trên khuôn khổ được thiết kế bởi  nghiên cứu của Cơ quan An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc Châu Âu (EU-OSHA) năm 2013, là ví dụ đầu tiên về việc áp dụng các quan điểm của các nhà nghiên cứu Châu Âu về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.

Mục tiêu là để nhận diện các ưu tiên dành cho nghiên cứu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, có thể góp phần đạt được các mục tiêu tăng trưởng bền vững hiện tại và trong tương lai đặt ra bởi các chiến lược Châu Âu.

Phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành bằng cách sử dụng phương pháp Delphi cải tiến với một cuộc khảo sát được tiến hành làm hai vòng. Mỗi vòng có sự tham gia của một nhóm khoảng 110 nhà nghiên cứu đại diện mạng lưới các viện nghiên cứu thành viên được lựa chọn theo các tiêu chí đặc biệt, kể cả quyền sở hữu chuyên môn nghiên cứu của ít nhất một trong bốn lĩnh vực lớn được xác định rõ trong báo cáo tham khảo của EU-OSHA năm 2013.

Kết quả: Nghiên cứu đã xác định được một số các chủ đề nghiên cứu cải tiến (ví dụ: “Các thiết bị công nghệ mới nổi” và “Hậu quả về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của việc hòa nhập các thị trường”) và các ưu tiên nghiên cứu (nghĩa là: việc sử dụng nguồn lực từ đám đông, việc làm trực tuyến, hợp đồng không giờ) là những nội dung liên quan chưa được phản ánh trong các nghiên cứu trước đây.

Sự vắng mặt của bất cứ mối liên hệ nào tới vấn đề bạo lực và xâm hại tại nơi làm việc trong số những đề xuất của các nhà nghiên cứu chính là điểm khác biệt chủ đạo so với các nghiên cứu tương tự trước đây, trong khi đó tầm quan trọng của các chủ đề liên quan đến vấn đề về giới và điện từ trường lại ở mức thấp hơn.

Kết luận: Thiết kế cải tiến về quy trình nhận diện các ưu tiên nghiên cứu, tận dụng được nhóm các nhà nghiên cứu quy mô lớn, có tính đại diện và có trình độ chuyên môn của Châu Âu cho phép xác định được số lượng các ưu tiên nghiên cứu có thể hỗ trợ các vấn đề nghiên cứu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cải tiến có mặt trong phạm vi của chương trình nghiên cứu tiếp theo của Châu Âu.

Báo cáo The perspective of European researchers of national occupational safety and health institutes for contributing to a European research agenda: a modified Delphi study (Bản tiếng Anh)

Biên dịch: Bích Hà

(Nguồn tin: bmj.com)