Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 220/04/TLĐ

23/12/2021
Sáng ngày 23/12/2021 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ", mã số 220/04/TLĐ do ThS.Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm.

Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN gồm có 5 thành viên do TS.Nguyễn Anh Thơ – Quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.


ThS. Nguyễn Thúy Hằng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

ThS. Nguyễn Thúy Hằng đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ" được thực hiện với 2 mục tiêu chính: 1). Xây dựng được kỹ thuật đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ; 2). Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại 01-02 cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ;

Để đạt được  2 mục tiêu trên nhóm nghiên cứu đã thực hiện 4 nội dung chính: 1). Xây dựng hệ thống quản lý AT&SKNN SMEs theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; 2). Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro và xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá nguy cơ rủi ro; 3). Xây dựng hồ sơ hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và đăng ký đạt được chứng chỉ công nhận cho 01 doanh nghiệp; 4). Hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn Xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo ISO 45001:2018 cho các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ.

Kết quả nghiên cứu :

1. Nhóm thực hiện đã khảo sát được 24 cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ tại 3 miền, trong đó có 8 CSSX tại miền Bắc, 02 CSSX tại miền Trung và 14 CSSX tại miền Nam và đã xây dựng được bộ “Cơ sở dữ liệu nhận diện mối nguy ATSKNN trong các cơ sở sản xuất giày”. Trên cơ sở những mối nguy chủ yếu được nhận diện trong quá trình sản xuất cơ khí tại các DN khảo sát, nhóm đã tiến hành đánh giá rủi ro các mối nguy ATLĐ và SKNN tại một số công đoạn, vị trí. Kết quả cho thấy, phần lớn các mối nguy ở mức độ rủi ro “thấp, không đáng kể”, “thấp” hoặc “trung bình”. Một số chỉ tiêu ecgonomi là gánh nặng đơn điệu và tư thế lao động, ngoại trừ ở vị trí kho hóa chất, kho nguyên liệu, bộ phận lắp ráp là ở mức “cho phép”, các công đoạn còn lại đều ở mức độc hại “cao”.

2. Nhóm thực hiện đã xây dựng  “Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại các doanh nghiệp cơ khí”.và được áp dụng tại 02 cơ sở. Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long sau khi được hướng dẫn xây dựng hệ thống đã nộp hồ sơ xin đánh giá chứng nhận lên tổ chức chứng nhận ISO và đạt được chứng chỉ công nhận theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 vào tháng 9/2021. Còn Công ty TNHH Cơ khí Tân Hiệp Lực(TP. HCM), do khó khăn vì dịch covid-19 cũng như cần đầu tư chi phí lớn nếu muốn đạt được chứng nhận ISO 45001, nên hiện tại công ty vẫn tiếp tục vận hành HTQL theo ISO 45001 nhưng chưa có kế hoạch nộp hồ sơ xin đánh giá chứng nhận.

Sản phẩm của nhiệm vụ đã đạt được: 1). Cơ sở dữ liệu nhận diện mối nguy, an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ; 2). Bộ tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ”; Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro ở 01-02 cơ sở nghiên cứu; 3). Bộ tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho 1 doanh nghiệp; 4). Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 tại các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ; 5). 02 bài báo khoa học.

Dựa trên kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số kiến nghị:

- Đề nghị xem xét áp dụng các giải pháp cải thiện môi trường và điều kiện lao động nhằm giảm bớt các gánh nặng lao động, góp phần nâng cao sức khỏe cho NLĐ.

- Cần phổ biến để triển khai áp dụng quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro ATSKNN trong các doanh nghiệp sản xuất cơ khí. Đặc biệt có chế tài chặt chẽ, cụ thể và nặng hơn trong việc không tuân thủ các hoạt động sản xuất, gây ảnh hưởng tới môi trường chung (xả thải, ô nhiễm môi trường...).

- Việc áp dụng hệ thống quản lý ATSKNN theo ISO 45001:2018 cần được nhân rộng, phổ biến và có những khuyến khích nhất định trong ngành cơ khí nhằm thúc đẩy các cơ sở sản xuất an toàn và phát triển bền vững.

- Cần có những thống kê, báo cáo chi tiết về tình hình TNLĐ, BNN và các bệnh liên quan tại các cơ sở sản cơ khí, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ sản phẩm đơn chiếc.

Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Anh Thơ đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau: Nhiệm vụ đã hoàn thành đầy đủ nội dung, khối lượng và đưa ra được sản phẩm tương ứng đáp ứng được mục tiêu theo như đề cương đã được phê duyệt theo đúng tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên báo cáo tổng kết của nhiệm vụ còn nhiều thiết sót và cần được chỉnh sửa bổ sung:

- Cần chỉnh sửa lại báo cáo tổng kết: Tuân thủ trình tự báo cáo khoa học; Rà soát chỉnh sửa lại các lỗi chính tả, lỗi in ấn, thống nhất từ viết tắt…

- Phần tổng quan: Bổ sung tài liệu về các doanh nghiệm cơ khí vừa và nhỏ mà nhóm nghiên cứu khảo sát (tiêu chí phân loại vừa và nhỏ; tiêu chí lựa chọn, phương pháp tiếp cận doanh nghiệp…); Bổ sung tài liệu về các phương pháp Đánh giá rủi ro đã và đang được sử dụng trong và ngoài nước, các văn bản, quy định pháp luật về quản lý ATVSLĐ; Đánh giá thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và các doanh nghiệp sản xuất cơ khí vừa và nhỏ nói riêng.

Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN nhất trí cho nghiệm thu nhiệm vụ.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)