Khai thác dữ liệu từ những điều tra về an toàn và quy trình đánh giá hiệu suất của các mặt về quản lý an toàn

16/07/2019
Bài báo trình bày cách sử dụng ghi chép từ các cuộc điều tra về an toàn như phương tiện hỗ trợ đánh giá các mặt quản lý an toàn.

Các bộ dữ liệu từ những báo cáo điều tra an toàn và những ghi chép tiến trình của một tổ chức hàng không được phân tích ở phạm vi đánh giá vai trò của công tác quản lý an toàn, tốc độ trao đổi liên lạc an toàn, tính kịp thời của các quy trình điều tra an toàn và nhận thức về các khuyến nghị an toàn cũng như phạm vi tích hợp giữa quản lý an toàn và các nhóm điều tra. Kết quả là đã đề xuất vai trò can thiệp của ban an toàn, sự trì hoãn các cuộc điều tra an toàn, việc triển khai kịp thời các khuyến nghị, chuyển tải nhanh các báo cáo điều tra tới người dùng cuối và tỉ lệ thấp các khuyến nghị của nhóm điều tra có trong các báo cáo điều tra an toàn cuối cùng. Kết quả được cho là do quy trình điều tra an toàn không mở rộng, quản lý nguồn lực không hiệu quả, thiếu trao đổi hai chiều phù hợp, sự thiếu nhận thức của điều tra viên về thuộc tính tổ chức tổng thể và sự cam kết chưa rõ ràng của các phòng ban khác trong việc nhận thức về các khuyến nghị an toàn. Bộ các ma trận và sự kết hợp các phương pháp định lượng và định tính được trình bày trong bài báo này có thể hỗ trợ các tổ chức trong việc chuyển hướng tới đánh giá căn cứ trên hiệu suất về quản lý an toàn.

Xem chi tiết tài liệu: Tại đây ( pdf 1.30MB)

Sưu tầm và dịch: Bích Hà

(Nguồn tin: tandfonline.com)