Hồi cứu nhanh về chuyển giao và trao đổi kiến thức trong lĩnh vực sức khỏe và an toàn

16/07/2019
Thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc có thể là gánh nặng đối với người lao động và nơi làm việc. Khái niệm về nghiên cứu áp dụng thực tiễn là rất quan trọng trong hoạt động nghiên cứu về sức khỏe và an toàn.

Mục tiêu của bài báo này là nhằm mô tả và tổng hợp tài liệu miêu tả các hướng tiếp cận chuyển giao và trao đổi kiến thức liên quan đến nơi làm việc. Hồi cứu nhanh tài liệu đã được tiến hành. Các chiến lược tìm kiếm chạy trên 08 cơ sở dữ liệu điện tử. Tài liệu mô tả một hướng tiếp cận chuyển giao và trao đổi kiến thức tại nơi làm việc đã được hồi cứu. Dữ liệu liên quan tới các khía cạnh chủ đạo của hướng tiếp cận chuyển giao và trao đổi kiến thức cũng như hướng dẫn khái niệm đã được trích dẫn và tổng hợp. Nghiên cứu lý thuyết cho thấy 34 tài liệu mô tả 23 hướng tiếp cận chuyển giao và trao đổi kiến thức được thiết kế hướng tới độc giả tại nơi làm việc. Nhiều hướng tiếp cận chuyển giao và trao đổi kiến thức được hướng dẫn thông qua các khuôn khổ khái niệm. Các thành tố cơ bản liên quan đến độc giả, các hoạt động và tác động được phát hiện nhằm hướng dẫn cho các hướng tiếp cận trong tương lai. Có sự tham gia của các bên tại nơi làm việc với tư cách là độc giả trong một hướng tiếp cận đa diện chính là các nguyên tắc quan trọng của việc chuyển giao và trao đổi kiến thức đối với công tác sức khỏe và an toàn.

Xem chi tiết tài liệu: Tại đây ( pdf 1.99MB)

Sưu tầm và dịch: Bích Hà

(Nguồn tin: tandfonline.com)