Phương pháp phân tích Bowtie - kỹ thuật đánh giá rủi ro đầy triển vọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

16/07/2019
Cơ quan giáo dục và đào tạo Scotland (NES) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến nhằm đánh giá giá trị tiềm ẩn của phương pháp phân tích Bowtie (BTA) như một phương thức xác định và đánh giá chủ động dựa trên các biện pháp kiểm soát nhằm bảo vệ chống lại các rủi ro tiềm ẩn trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Qua đó cho thấy BTA cung cấp một hướng tiếp cận hướng tới các các bác sĩ trực tiếp tham gia vào hoạt động chăm sóc sức khỏe và các nhà quản lý trong việc đánh giá rủi ro một cách chủ động. Tuy nhiên, cần lưu ý về cấp độ đào tạo, hỗ trợ và các nguồn lực cần có để cộng đồng chăm sóc sức khỏe có thể tiến hành áp dụng BTA nhằm dạt tới tiêu chuẩn chất lượng phù hợp mà không cần dựa vào tư vấn từ bên ngoài.

Xem chi tiết tài liệu: Tại đây ( pdf 2.00 MB)

Sưu tầm và dịch: Bích Hà

(Nguồn tin: tandfonline.com)