Tiếp xúc với các tác nhân sinh học tại nơi làm việc: chúng ta có thể bảo vệ người lao động đặc biệt có nguy cơ như thế nào?

09/04/2020
Năm tài liệu thảo luận của EU-OSHA xác định các lĩnh vực mà người lao động có nguy cơ cao tiếp xúc với các tác nhân sinh học

Bao gồm các lĩnh vực: nghề liên quan đến động vật; quản lý chất thải và xử lý nước thải; trang trại trồng trọt; các công việc liên quan đến du lịch và tiếp xúc với khách du lịch; và chăm sóc sức khỏe.

Các bài báo trình bày những phát hiện của một dự án nghiên cứu được thực hiện để giải quyết lỗ hổng kiến thức về các tác nhân sinh học tại nơi làm việc và các ảnh hưởng sức khỏe liên quan. Các bài báo xem xét các nhóm dễ bị tổn thương, các rủi ro mới nổi và đưa ra các khuyến nghị để phòng ngừa hiệu quả.

Đọc các tài liệu thảo luận:

1. Tác nhân sinh học và các bệnh liên quan đến công việc trong ngành du lịch và tiếp xúc với khách du lịch (EN)

2. Tiếp xúc với các tác nhân sinh học và các vấn đề sức khỏe liên quan trong canh tác nông nghiệp (EN)

3. Tiếp xúc với các tác nhân sinh học và các vấn đề sức khỏe liên quan trong các ngành nghề liên quan đến động vật (EN)

4. Tiếp xúc với các tác nhân sinh học và các vấn đề sức khỏe liên quan đối với nhân viên y tế (EN)

5. Tiếp xúc với các tác nhân sinh học và ảnh hưởng sức khỏe liên quan trong lĩnh vực quản lý chất thải và xử lý nước thải (EN)

(Nguồn tin: osha.europa.eu)