Tác nhân sinh học và phòng ngừa các bệnh liên quan đến công việc: Tổng quan

03/08/2020
Báo cáo này là sản phẩm cuối cùng của một dự án lớn nghiên cứu giải quyết việc phơi nhiễm với các tác nhân sinh học tại nơi làm việc và các ảnh hưởng liên quan đến sức khỏe.

Nghiên cứu bao gồm hồi cứu tài liệu khoa học, phỏng vấn các chuyên gia, thảo luận nhóm và hội thảo các bên liên quan. Báo cáo trình bày tóm tắt tổng hợp các kết quả của dự án nói chung theo các chủ đề quan trọng được xác định trong toàn bộ báo cáo, như các lĩnh vực liên quan, các nhóm dễ bị tổn thương, các rủi ro mới nổi và các hệ thống giám sát hoạt động ở các nước châu Âu.

Hiện tại, không có cách tiếp cận có hệ thống để ngăn ngừa tiếp xúc với các tác nhân sinh học tại nơi làm việc và nhận ra các vấn đề sức khỏe liên quan. Bằng cách phân tích kiến ​​thức hiện có về các yếu tố rủi ro này, xác định lỗ hổng dữ liệu và đề xuất các lựa chọn chính sách trong tương lai, báo cáo nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này và cung cấp thông tin đáng tin cậy có thể hỗ trợ các nỗ lực thiết lập các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Download: Biological agents and prevention of work-related diseases: a review (EN)

(Nguồn tin: osha.europa.eu)