MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

25/05/2012
Để có thể nắm rõ được các vấn đề liên quan đến công tác BHLĐ, chúng ta cùng điểm qua vào thống nhất một số định nghĩa cơ bản sau:

Thông báo cho nhân viên

25/05/2012
Chính sách AT-SKNN và môi trường phải là một hướng dẫn thiết thực cho việc làm thế nào để kiểm soát AT-SKNN và môi trường trong doanh nghiệp của bạn. Nó sẽ đề ra những hành động bạn cần phải làm bao ...

Thế nào là sức khỏe nghề nghiệp?

25/05/2012
"Sức khoẻ nghề nghiệp"- Là môn khoa học liên ngành, nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố có hại phát sinh trong quá trình lao động đối với sức khoẻ người lao động.

Nội dung nghiên cứu của "Sức khỏe nghề nghiệp"

25/05/2012
Những nội dung nghiên cứu cơ bản của "Sức khỏe nghề nghiệp"