Tiếp xúc hóa chất độc hại nơi làm việc và ảnh hướng đến sức khỏe: Đánh giá toàn cầu

14/07/2021
Báo cáo này cung cấp cơ sở bằng chứng gần đây nhất về việc tiếp xúc với hóa chất và những ảnh hưởng đến sức khỏe trong thế giới việc làm, cũng như hiểu biết sâu sắc về các xu hướng khu vực, cân nhắc ...

Bộ Luật Lao động 2019: Giải quyết tranh chấp lao động

05/04/2021
Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động trong Bộ Luật Lao động 2019.

Bộ Luật Lao động 2019: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

05/04/2021
Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong Bộ Luật Lao động 2019.

Bộ Luật Lao động 2019: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

05/04/2021
Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến thời giờ làm việc, nghỉ ngơi trong Bộ Luật Lao động 2019.

Bộ Luật Lao động 2019: Hợp đồng lao động

02/04/2021
Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến hợp đồng lao động trong Bộ Luật Lao động 2019.

Môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có bạo lực và quấy rối

03/08/2020
ILO đã xuất bản một báo cáo mới “Môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có bạo lực và quấy rối”, trong đó xem xét nghiên cứu công tác phòng ngừa thông qua các khung OSH.

Ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc 2020 - Bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm

23/03/2020
Ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe (OSH) tại nơi làm việc năm 2020 (28/4) sẽ tập trung vào bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm.

Các công cụ của ILO về An toàn hóa chất - Phân tích và phối hợp với các khung quốc tế khác về quản lý đầy đủ hóa chất

17/03/2020
Báo cáo này phân tích tất cả các công cụ chính của ILO giải quyết các mối nguy hóa chất đối với sức khỏe và sự an toàn của con người cũng như môi trường.

Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội (ILO’s MNE Declaration)

05/07/2018
Tuyên bố Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội là công cụ toàn cầu duy nhất của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cung cấp những hướng dẫn ...

Kế hoạch hành động về An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ

07/05/2018
Kế hoạch Hành động về An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ được Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ (SafeYouth@Work) xây dựng.