Cơ sở dữ liệu đề tài

 
Cấp Quản lý đề tài:
Đề tài và chương trình KH&CN cấp Quốc gia (60)
Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (243)
Đề tài KH&CN cấp cơ sở (87)
Các đề tài khác có liên quan (23)
1. Nghiên cứu đánh giá phân loại điều kiện lao động cho các cơ sở sản xuất ngành dệt may
Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Lê Minh Đức Mã số đề tài 221/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLĐ và BVMT miền Trung
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
2. Nghiên cứu thực trạng bệnh nhiễm độc formaldehyde và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài TS. Phan Minh Trang Mã số đề tài 221/02/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
3. Nghiên cứu đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp do phơi nhiễm dicumyl perodixe ở các cơ sở sản xuất nhựa
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thành Trung Mã số đề tài 221/04/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLĐ và BVMT miền Trung
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
4. Nghiên cứu mô phỏng sự phát tán amoniac (NH3) bằng phần mềm CONTAM trong trường hợp sực cố môi trường lao động
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Khánh Huyền Mã số đề tài 221/05/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm KH An toàn lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
5. Nghiên cứu công nghệ khử chọn lọc xúc tác NOx trong khí thải công nghiệp
Chủ nhiệm đề tài KS. Đinh Mạnh Cường Mã số đề tài 221/06/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
6. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Mã số đề tài CTPH-2021/01/TLĐ/BKHCN
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm KH An toàn lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
7. Nghiên cứu giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại một số cơ sở đống tàu biển góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Hoàng Phương Mã số đề tài CTTĐ-2021/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trạm QT&PT MTLĐ
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
8. Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm đọc styren và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Xuân Trung Mã số đề tài CTTĐ-2021/02/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
9. Nghiên cứu xác định mức độ phơi nhiễm hexeton, aceton nghề nghiệp ở người lao động trong ngành sơn và đề xuất tiêu chuẩn giám sát sinh học
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Hiền Mã số đề tài CTTĐ-2021/03/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
10. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nghề nghiệp đến sức khỏe tâm thần ở người lao động nữ ngành dệt may
Chủ nhiệm đề tài TS. Trịnh Hồng Lân Mã số đề tài CTTĐ-2021/04/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
12345678910NextLast
Page 1 of 44