Cơ sở dữ liệu đề tài

 
Cấp Quản lý đề tài:
Đề tài và chương trình KH&CN cấp Quốc gia (59)
Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (221)
Đề tài KH&CN cấp cơ sở (87)
Các đề tài khác có liên quan (23)
1. Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễu khí Clo ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động ở các cơ sở chế biến thủy sản và đề xuất giải pháp dự phòng
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang Mã số đề tài 219/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2019
2. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 ở các cơ sở sản xuất giày
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Khánh Huyền Mã số đề tài 219/02/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm KH An toàn lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2019
3. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 ở các cơ sở sản xuất nguyên liệu từ nhựa tái chế
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Mã số đề tài 219/03/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm KH An toàn lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2019
4. Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm Methyl Etyl Keton Methyl n- Buthyl Ketone ở người lao động trong một số cơ sở sản xuất giày và đề xuất áp dụng tiêu chuẩn giám sát sinh học
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hiền Mã số đề tài 219/04/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
5. Nghiên cứu đề xuất áp dụng chỉ số 1,6 Hexamethylene diamin (HAD) làm tiêu chuẩn giám sát sinh học đối với người lao động tiếp xúc với 1,6- Hexamethylene diisocyanate (HDI) trong các cơ sở sản xuất ô tô, xe máy
Chủ nhiệm đề tài BS. Mai Ngọc Thanh Mã số đề tài 219/05/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
6. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến mủ cao su
Chủ nhiệm đề tài CN. Võ Thành Nhân Mã số đề tài 219/06/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
7. Nghiên cứu tác động kết hợp của vi khí hậu nóng và dung môi hữu cơ đến sức khỏe tâm thần của người lao động trong ngành sản xuất da giày
Chủ nhiệm đề tài TS. Phan Minh Trang Mã số đề tài 218/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
8. Nghiên cứu đánh giá điều kiện lao động và nguy cơ rủi ro sức khỏe nghề nghiệp đối với người lao động trong cơ sở sản xuất bao bì
Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Thị Kim Nhung Mã số đề tài 218/02/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
9. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong bốc dỡ, vận chuyển thủ công lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đắc Hiền Mã số đề tài 218/03/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
10. Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 cho các cơ sở sản xuất kết cấu thép khu vực miền Trung
Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Anh Hoàng Mã số đề tài 218/04/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLĐ & BVMT tại Miền Trung Tây Nguyên
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
12345678910NextLast
Page 1 of 42