Cơ sở dữ liệu đề tài

 
Cấp Quản lý đề tài:
Đề tài và chương trình KH&CN cấp Quốc gia (60)
Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (233)
Đề tài KH&CN cấp cơ sở (87)
Các đề tài khác có liên quan (23)
1. "Nghiên cứu cơ sở khoa học để hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo hiểm bắt buộc tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong điều kiện VN đến năm 2035"
Chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Trần Hải Mã số đề tài CTPH- 2020 /01/TLĐ- BKHCN
Cấp quản lý Đề tài và chương trình KH&CN cấp Quốc gia Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2020
2. Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng lan truyền tiếng ồn trong môi trường lao động và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn
Chủ nhiệm đề tài Ths. Lê Trường An Mã số đề tài 220/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2020
3. Nghiên cứu xác định vùng đệm hợp vệ sinh xung quanh khu công nghiệp tập trung
Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Thị Kim Nhung Mã số đề tài 220/02/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2020
4. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến thủy sản
Chủ nhiệm đề tài TS. Nhan Hồng Quang Mã số đề tài 220/03/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2020
5. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Mã số đề tài 220/04/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2020
6. Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm Dichloromethane (CH2Cl2) nghề nghiệp (DCM) và đề xuất chỉ số giám sát sinh học
Chủ nhiệm đề tài TS. Phan Minh Trang Mã số đề tài 220/05/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2020
7. Nghiên cứu xử lý khí CO tron khí thải sản xuất công nghiệp ở nhiệt dộ thấp bằng xúc tác phủ trên bề mặt mang ceramic
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Quốc Hoàn Mã số đề tài 220/06/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2020
8. "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại và đề xuất dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép trong môi trường lao động công nghiệp"
Chủ nhiệm đề tài ThS. Vũ Duy Thanh Mã số đề tài "CTTĐ- 2020 /01/TLĐ"
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2020
9. Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các phương tiện bảo vệ cá nhân: giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp
Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Đức Thiện Mã số đề tài "CTTĐ- 2020 /02/TLĐ"
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2020
10. Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễu khí Clo ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động ở các cơ sở chế biến thủy sản và đề xuất giải pháp dự phòng
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang Mã số đề tài 219/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2019
12345678910NextLast
Page 1 of 43