Cơ sở dữ liệu đề tài

 
Cấp Quản lý đề tài:
Đề tài và chương trình KH&CN cấp Quốc gia (60)
Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (248)
Đề tài KH&CN cấp cơ sở (87)
Các đề tài khác có liên quan (23)
1. Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm crom trong bụi xi măng và đề xuất chỉ số giám sát sinh học
Chủ nhiệm đề tài Mã số đề tài 2022/01/TLĐ- ATVSLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2022
2. "Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm trichloroethyene và đề xuất chỉ số giám sát sinh học"
Chủ nhiệm đề tài Võ Thị Minh Phú Mã số đề tài "2022/02/TLĐ- ATVSLĐ"
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2022
3. "Nghiên cứu đánh giá nguy cơ sức khỏe nghề nghiệp do phơi nhiễm di-n- butyl phthalate (DBP) của công nhân tại cơ sở chế biến cao su"
Chủ nhiệm đề tài Trương Thị Thúy Quỳnh Mã số đề tài 2022/03/TLĐ- ATVSLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLĐ và BVMT miền Trung
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2022
4. "Đánh giá gánh nặng lao động ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người lao động khai thác than hầm lò và đề xuất biện pháp giảm thiểu"
Chủ nhiệm đề tài Long Thùy Dương Mã số đề tài "2022/04/TLĐ- ATVSLĐ"
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp & Ecgonomi
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2022
5. "Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động tiếp xúc với dung môi góc halogen và đề xuất giải pháp kiểm soát"
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thúy Hằng Mã số đề tài 2022/06/TLĐ- ATVSLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2022
6. Nghiên cứu đánh giá phân loại điều kiện lao động cho các cơ sở sản xuất ngành dệt may
Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Lê Minh Đức Mã số đề tài 221/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLĐ và BVMT miền Trung
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
7. Nghiên cứu thực trạng bệnh nhiễm độc formaldehyde và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài TS. Phan Minh Trang Mã số đề tài 221/02/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
8. Nghiên cứu đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp do phơi nhiễm dicumyl perodixe ở các cơ sở sản xuất nhựa
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thành Trung Mã số đề tài 221/04/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLĐ và BVMT miền Trung
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
9. Nghiên cứu mô phỏng sự phát tán amoniac (NH3) bằng phần mềm CONTAM trong trường hợp sực cố môi trường lao động
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Khánh Huyền Mã số đề tài 221/05/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm KH An toàn lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
10. Nghiên cứu công nghệ khử chọn lọc xúc tác NOx trong khí thải công nghiệp
Chủ nhiệm đề tài KS. Đinh Mạnh Cường Mã số đề tài 221/06/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2021
12345678910NextLast
Page 1 of 45