Cơ sở dữ liệu đề tài

 
Cấp Quản lý đề tài:
Đề tài và chương trình KH&CN cấp Quốc gia (59)
Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (215)
Đề tài KH&CN cấp cơ sở (87)
Các đề tài khác có liên quan (23)
1. Nghiên cứu tác động kết hợp của vi khí hậu nóng và dung môi hữu cơ đến sức khỏe tâm thần của người lao động trong ngành sản xuất da giày
Chủ nhiệm đề tài TS. Phan Minh Trang Mã số đề tài 218/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
2. Nghiên cứu đánh giá điều kiện lao động và nguy cơ rủi ro sức khỏe nghề nghiệp đối với người lao động trong cơ sở sản xuất bao bì
Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Thị Kim Nhung Mã số đề tài 218/02/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
3. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong bốc dỡ, vận chuyển thủ công lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đắc Hiền Mã số đề tài 218/03/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
4. Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 cho các cơ sở sản xuất kết cấu thép khu vực miền Trung
Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Anh Hoàng Mã số đề tài 218/04/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLĐ & BVMT tại Miền Trung Tây Nguyên
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
5. Nghiên cứu thực trạng phơi nhiễm hơi styren của người lao động làm việc trong các cơ sở nhựa composite và các giải pháp giảm thiểu
Chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Quang Công Mã số đề tài 218/05/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLĐ & BVMT tại Miền Trung Tây Nguyên
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
6. Nghiên cứu, chế tạo công cụ lấy mẫu hơi nicotin cá nhân thụ động để đánh giá mức phơi nhiễm nicotin nghề nghiệp trong nhà máy thuốc lá tại Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài ThS. Thái Hà Vinh Mã số đề tài 218/06/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trạm QT&PT MTLĐ
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
7. Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm etylbenzen qua sản phẩm chuyển hóa axit mandelic (MA) và axit phenylglyoxyluc (PAG) trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc
Chủ nhiệm đề tài ThS. Vũ Xuân Trung Mã số đề tài 218/07/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
8. Nghiên cứu mức độ nhiễm Crom và thực trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tiếp xúc trong ngành cơ khí
Chủ nhiệm đề tài CN. Tống Thị Ngân Mã số đề tài 218/08/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
9. Nghiên cứu thực trạng phơi nhiễm bụi hữu cơ và bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai ở người lao động ngành chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất đồ gỗ
Chủ nhiệm đề tài TS. Trịnh Hồng Lân Mã số đề tài CTTĐ-2018/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
10. Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thắng Lợi Mã số đề tài CTTĐ-2018/02/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trạm QT&PT MTLĐ
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2018
12345678910NextLast
Page 1 of 41