Cơ sở dữ liệu đề tài

 
Cấp Quản lý đề tài:
Đề tài và chương trình KH&CN cấp Quốc gia (59)
Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (204)
Đề tài KH&CN cấp cơ sở (87)
Các đề tài khác có liên quan (23)
1. Nghiên cứu thực trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde của người lao động trong ngành chế biến gỗ, góp phần đề xuất vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài BS. Võ Quang Đức Mã số đề tài 217/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2017
2. Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp của người lao động vận hành máy dán ép cao tần
Chủ nhiệm đề tài ThS. Mai Thị Thu Thảo Mã số đề tài 217/02/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2017
3. Đánh giá rủi ro và đề xuất hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại nhà máy đường khu vực miền Trung theo mô hình OHSAS 18000
Chủ nhiệm đề tài TS. Nhan Hồng Quang Mã số đề tài 217/03/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLĐ & BVMT tại Miền Trung Tây Nguyên
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2017
4. Đánh giá tình hình áp dụng và đề xuất khung danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh lao động cho giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
Chủ nhiệm đề tài GS.TS. Lê Vân Trình Mã số đề tài 217/04/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2017
5. Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động trong ngành thuộc da và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo mô hình OHSAS 18000
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Mã số đề tài 217/05/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2017
6. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá và đề xuất giải pháp kiểm soát nguy cơ tai nạn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Anh Tuấn Mã số đề tài 217/06/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2017
7. Nghiên cứu ứng dụng thiết bị nguyên khối sử dụng màng sinh học lơ lửng (MBBR) để xử lý nước thải sinh hoạt
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Mai Mã số đề tài 217/07/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đã hoàn thành Năm bắt đầu 2017
8. Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay
Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Bích Ngân Mã số đề tài CTPH- 2017/02/TLĐ- BKHCN
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2017
9. Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá tổng quát rủi ro sức khỏe nghề nghiệp
Chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Trần Hải Mã số đề tài CTPH- 2017/01/TLĐ- BKHCN
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2017
10. Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một số nấm mốc gây hại trong không khí môi trường lao động tại cơ sở chế biến lương thực
Chủ nhiệm đề tài ThS. Vũ Duy Thanh Mã số đề tài 216/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trạm QT&PT MTLĐ
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2016
12345678910NextLast
Page 1 of 40