Nghiên cứu và áp dụng công nghệ ion hoá để xử lý dung môi hữu cơ trong không khí môi trường lao động trong các phân xưởng in

27/06/2018
Tóm tắt: Bài báo đề cập tới các kết quả nghiên cứu của đề tài CTTĐ-2016/01/TLĐ “Nghiên cứu xử lý các hợp chất dung môi hữu cơ bằng phương pháp ion hoá trong các phân xưởng ...

Nghiên cứu xác định hiệu quả xử lý BOD, COD, tổng Ni tơ của một số loại màng lọc sinh học lơ lửng (MBBR)

26/06/2018
Tóm tắt: Nước thải sinh hoạt là một trong những loại bắt buộc cần phải xử lý trước khi xả ra môi trường. Nước thải sinh hoạt thường chứa các chất ô nhiễm đặc trưng như: COD, BOD, SS, tổng nitơ, vi ...

Đánh giá tác động của điều kiện lao động lên thính lực biên tập viên tại trung tâm VAS Tổng công ty Viễn thông Viettel

09/05/2018
Tóm tắt: Đánh giá tình trạng giảm thính lực của các biên tập viên và ảnh hưởng của tiếng ồn phát ra từ tai nghe lên thính lực của họ.

Thực trạng cấp khí tươi cho môi trường lao động kín tại các phòng làm việc chung thuộc tập đoàn viễn thông quân đội tại Hà Nội

08/05/2018
Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành bằng phương pháp điều tra mô tả cắt ngang nhằm đánh giá thực trạng cấp khí tươi cho môi trường lao động kín ở các phòng làm việc chung của hai tòa nhà thuộc Tập ...

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản của mô hình giá thể di động (MBBR) sử dụng giá thể biochip M

14/03/2018
MỞ ĐẦU MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) là một dạng của quá trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính bởi lớp màng sinh học (biofilm). Trong quá trình MBBR, lớp màng sinh học phát triển trên giá thể ...

Ảnh hưởng chất lượng môi trường không khí đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

13/03/2018
Tóm tắt Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu về hiện trạng chất lượng môi trường và tình hình sức khỏe của người dân xung quanh khu vực dân cư Phương Trung, Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, ...