Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản của mô hình giá thể di động (MBBR) sử dụng giá thể biochip M

14/03/2018
MỞ ĐẦU MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) là một dạng của quá trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính bởi lớp màng sinh học (biofilm). Trong quá trình MBBR, lớp màng sinh học phát triển trên giá thể ...

Ảnh hưởng chất lượng môi trường không khí đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

13/03/2018
Tóm tắt Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu về hiện trạng chất lượng môi trường và tình hình sức khỏe của người dân xung quanh khu vực dân cư Phương Trung, Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, ...

Môi trường lao động của nhân viên y tế trong những năm gần đây

30/08/2017
Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá môi trường lao động của nhân viên y tế (NVYT) tại một số bệnh viện thuộc tuyến trung ương và tuyến tỉnh.