Đánh giá điều kiện lao động ở các cơ sở chế biến mủ cao su khu vực miền Trung

29/03/2022
Bài viết đề cập đến kết quả đánh giá điều kiện lao động (ĐKLĐ) theo các yếu tố hóa học, vật lý và sinh học ở các cơ sở chế biến mủ cao su khu vực miền Trung. Phương pháp VNIOSH – 2017 được sử dụng và ...

Đánh giá rủi ro an toàn lao động ở nhà máy chế biến mủ cao su

28/03/2022
Trong nội dung bài báo này chúng tôi tiến hành đánh giá rủi ro an toàn lao động cho các vị trí làm việccủa quy trình chế biến mủ cao su ly tâm tại nhà máy chế biến mủ cao su. Việc đánh giá rủi ro an ...

Nghiên cứu hấp phụ Methylene xanh trong nước bằng vật liệu Nano Graphene

29/09/2021
Xử lý các chất màu hữu cơ trong nước thải luôn được sự quan tâm của các nhà môi trường, nhà quản lý. Bài báo này trình bày các kết quả ban đầu trong việc ứng dụng graphene oxit dạng khử (rGO) để làm ...

Phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động và rủi ro sức khỏe nghề nghiệp theo các yếu tố hóa học trong không khí nơi làm việc

30/06/2021
Đã xây dựng được phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động theo 8 loại bụi và 50 hóa chất nêu trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT và QCVN ...