Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Cải thiện hiệu suất cho công tác xử lý nước thải ngành mạ điện

Các kết quả thí nghiệm cho thấy việc sử dụng các thiết bị đa lớptạo xoáy điện trường bằng hạt sắt từ trong việc xử lý nước thải ngành mạ điện đã mang ...

Nghiên cứu An toàn lao động

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm đế giầy bảo hộ lao động chống xăng, dầu, mỡ bằng hỗn hợp (blend) cao su butadien acrylonitil (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP)

Tóm tắt Nghiên cứu chế tạo đế giầy, ủng chống xăng dầu mỡ trên cơ sở blend giữa cao su butadien acrylonitil (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) ...

Môi trường và điều kiện lao động

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ ion hoá để xử lý dung môi hữu cơ trong không khí môi trường lao động trong các phân xưởng in

Tóm tắt: Bài báo đề cập tới các kết quả nghiên cứu của đề tài CTTĐ-2016/01/TLĐ “Nghiên cứu xử lý các hợp chất dung môi hữu cơ ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp