Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc và chiến lược phòng ngừa Covid-19 tại Ý

Để hỗ trợ quá trình ra quyết định của chính quyền, các chuyên gia Ý đã phát triển một chiến lược dự đoán nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 tại nơi làm ...

Nghiên cứu An toàn lao động

Bước đầu đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở tái chế nhựa thủ công, gián đoạn

Đánh giá rủi ro (ĐGRR) an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) trong các cơ sở tái chế nhựa thủ công là một vấn đề cần được thực hiện. Điều này, thể ...

Môi trường và điều kiện lao động

Phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động và rủi ro sức khỏe nghề nghiệp theo các yếu tố hóa học trong không khí nơi làm việc

Đã xây dựng được phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động theo 8 loại bụi và 50 hóa chất nêu trong các quy ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng HEXAMETHYLEN DIAMIN (HDA) - sản phẩm chuyển hóa của HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE (HDI) trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC/MSMS)

Xây dựng Quy trình kỹ thuật phân tích Hexamethylen diamin (HDA) niệu - chất chuyển hóa của Hexamethylene diisocyanate (HDI) trong nước tiểu của người ...