Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Môi trường lao động của nhân viên y tế trong những năm gần đây

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá môi trường lao động của nhân viên y tế (NVYT) tại một số bệnh viện thuộc tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

Môi trường và điều kiện lao động

Môi trường lao động của nhân viên y tế trong những năm gần đây

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá môi trường lao động của nhân viên y tế (NVYT) tại một số bệnh viện thuộc tuyến trung ương và tuyến tỉnh.