Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Đánh giá chỉ số rủi ro sức khỏe do tiếp xúc với khí H2S của người lao động làm việc ở công ty thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Đà Nẵng

Qua nghiên cứu khảo sát, quan trắc về mức độ tiếp xúc của người lao động đối với khí H2S và đánh giá chỉ số rủi ro sức khỏe tại vị trí làm việc ở ...

Nghiên cứu An toàn lao động

Đánh giá điều kiện lao động tại một số cơ sở chế biến gỗ khu vực miền trung theo phương pháp của Bộ lao động thương binh và xã hội và so sánh với kết quả đánh giá theo phương pháp VNNIOSH-2017

Bài báo trình bày kết quả áp dụng phương pháp đánh giá điều kiện lao động (ĐKLĐ)của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội, ở một số cơ sở chế biến gỗ khu ...

Môi trường và điều kiện lao động

Nghiên cứu thí nghiệm xử lý dầu mỡ trong nước thải nhà hàng bằng công nghệ sinh học

Kết quả nghiên cứu sử dụng dịch nuôi cấy 2 chủng vi khuẩn B.subtilis L2 và chủng Sphingomonas N1 để xử lý dầu mỡ trong nước thải ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Đánh giá chỉ số rủi ro sức khỏe do tiếp xúc với khí H2S của người lao động làm việc ở công ty thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Đà Nẵng

Qua nghiên cứu khảo sát, quan trắc về mức độ tiếp xúc của người lao động đối với khí H2S và đánh giá chỉ số rủi ro sức khỏe tại vị trí làm việc ở ...