Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Môi trường và điều kiện lao động

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất thuộc da

Theo Thông tư số: 07/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động và Thương bình Xã hội, nhóm ngành sản xuất sản phẩm dệt may, da giầy là nhóm ngành đứng thứ 9 ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp