Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Đánh giá định lượng rủi ro nghề nghiệp tại cơ sở chế biến thủy sản khu vực Miền Trung

Tóm tắt Báo cáo trình bày nghiên cứu đánh giá định lượng rủi ro nghề nghiệp (RRNN) cho Công ty TNHH Chế biến thủy sản D&N ở khu vực miền Trung. Kết ...

Nghiên cứu An toàn lao động

Đánh giá định lượng rủi ro nghề nghiệp tại cơ sở chế biến thủy sản khu vực Miền Trung

Tóm tắt Báo cáo trình bày nghiên cứu đánh giá định lượng rủi ro nghề nghiệp (RRNN) cho Công ty TNHH Chế biến thủy sản D&N ở khu vực miền Trung. Kết ...

Môi trường và điều kiện lao động

Nghiên cứu hấp phụ Methylene xanh trong nước bằng vật liệu Nano Graphene

Xử lý các chất màu hữu cơ trong nước thải luôn được sự quan tâm của các nhà môi trường, nhà quản lý. Bài báo này trình bày các kết quả ban đầu trong ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng HEXAMETHYLEN DIAMIN (HDA) - sản phẩm chuyển hóa của HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE (HDI) trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC/MSMS)

Xây dựng Quy trình kỹ thuật phân tích Hexamethylen diamin (HDA) niệu - chất chuyển hóa của Hexamethylene diisocyanate (HDI) trong nước tiểu của người ...