Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Đánh giá mức độ phơi nhiễm khí Clo ở người lao động trong các cơ sở chế biến thủy sản khu vực miền trung

Tại các công ty chế biến thủy sản, người lao động ngoài phải làm việc trong điều kiện chứa đựng nhiều yếu tố bất lợi, còn phải tiếp xúc với các hóa ...

Môi trường và điều kiện lao động

Đánh giá mức độ phơi nhiễm khí Clo ở người lao động trong các cơ sở chế biến thủy sản khu vực miền trung

Tại các công ty chế biến thủy sản, người lao động ngoài phải làm việc trong điều kiện chứa đựng nhiều yếu tố bất lợi, còn phải tiếp xúc với các hóa ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Kết quả điều tra một số chỉ tiêu nhân trắc học (chỉ tiêu tĩnh) của người Việt Nam trong lứa tuổi lao động giai đoạn hiện nay

Bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo trực tiếp các chỉ tiêucân nặng chiều cao đứng, chiều cao ngồi, rộng vai, rộng mông, dài tay và dài chân ...