Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Xây dựng quy trình kỹ thuật định lượng axit mandelic – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Để góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động có tiếp xúc với ethylbenzen thì cần thiết phải xây dựng được các quy trình phân tích định lượng các chỉ số ...

Nghiên cứu An toàn lao động

Công cụ đánh giá rủi ro an toàn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng

TÓM TẮT Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như quá trình hội nhập quốc tế, công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã và ...

Môi trường và điều kiện lao động

Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở Dệt May và Giầy Da

Để cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng thực đơn bữa ăn trên cơ sở mức tiêu hao năng lượng thực tế một cách hợp lý, Viện Khoa học an toàn và vệ ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Xây dựng quy trình kỹ thuật định lượng axit mandelic – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Để góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động có tiếp xúc với ethylbenzen thì cần thiết phải xây dựng được các quy trình phân tích định lượng các chỉ số ...