Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Nghiên cứu An toàn lao động

Đánh giá thực trạng ATVSLĐ và tình hình áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp sản xuất cơ khí

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ) và tình hình áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại 24 doanh nghiệp sản xuất cơ ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Đánh giá mối liên quan giữa tiếp xúc Dichloromethane nghề nghiệp và biến đổi COHb máu ở nhà máy sản xuất xe hơi tại Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Một nghiên cứu cắt ngang trên 114 công nhân tại nhà máy sản xuất xe hơi có bộ phận tẩy sơn và sơn tại TpHCM, được thu thập mẫu nước tiểu xét nghiệm ...