Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11953-1:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 1: Xác định độ rò rỉ khí vào bên trong

22/10/2018
TCVN 11953-1:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-1:2014 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn TCVN 11953-1:2017  quy định phương pháp xác định độ rò rỉ khí vào bên trong của chụp hô hấp (CHH) và tổng độ rò rỉ khí vào bên trong của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp hoàn chỉnh (PTBVCQHH) bằng cách sử dụng các tác nhân thử quy định và kết hợp với những chuyển động của cơ thể, ở mức tiêu hao năng lượng làm việc quy định.

Các phép thử này được thực hiện trong phòng thử nghiệm có sử dụng các tác nhân thử cụ thể, dưới các điều kiện quy định và bởi vậy không nêu rõ tính năng của phương tiện trong sử dụng thực tế.

Kim Dung


(Nguồn tin: Vnniosh.vn)