Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-2:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 2: Xác định trở lực hô hấp

22/10/2018
TCVN 11953-2:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-2:2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn TCVN 11953-2:2017  được dùng để bổ sung cho các tiêu chuẩn tính năng có liên quan của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (PTBVCQHH). Các phương pháp thử được quy định cho phương tiện hoàn chỉnh hoặc bộ phận của phương tiện. Nếu có sai lệch từ phương pháp thử trong tiêu chuẩn này thì các sai lệch phải được quy định trong tiêu chuẩn tính năng có liên quan.

Tiêu chuẩn TCVN 11953-2:2017 quy định (các) phương pháp thử đối với trở lực hô hấp của:

- Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp hoàn chỉnh;

- Phin lọc của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp;

- Chụp hô hấp.

Kim Dung (Trích lược từ TCVN 11953-2:2017)

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)