Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-6:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 6: Độ bền cơ học của các bộ phận và mối nối

29/10/2018
TCVN 11953-6:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-6:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này được dùng để bổ sung cho các tiêu chuẩn tính năng có liên quan của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (PTBVCQHH). Các phương pháp thử được qui định cho phương tiện hoàn chỉnh hoặc bộ phận của phương tiện.  

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ bền cơ học và độ bền của các bộ phận trong phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (PTBVCQHH).

(Nguồn tin: Trích "TCVN 11953-6:2017")