Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-7:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 7: Phương pháp thử tính năng thực tế

29/10/2018
TCVN 11953-7:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-7:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này qui định các phép thử tính năng thực tế đối với phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (PTBVCQHH). Mục đích của các phép thử này là để đánh giá một cách chủ quan các tính chất, đặc tính và chức năng cụ thể của PTBVCQHH khi được sử dụng theo mô phỏng thực tế bởi đối tượng thử, mà không đánh giá bằng các phép thử được mô tả trong các tiêu chuẩn khác.

Tiêu chuẩn  TCVN 11953-7:2017 qui định các phép thử tính năng thực tế đối với phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (PTBVCQHH). Mục đích của các phép thử này là để đánh giá một cách chủ quan các tính chất, đặc tính và chức năng cụ thể của PTBVCQHH khi được sử dụng theo mô phỏng thực tế bởi đối tượng thử, mà không đánh giá bằng các phép thử được mô tả trong các tiêu chuẩn khác.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)