Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi

15/05/2012
Mới đây, Bộ LĐ-TBXH đã ban hành thông tư số 07/2012/TT-BLĐTBXH về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi, kí hiệu QCVN 08:2012/BLĐTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật này do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi biên soạn, Cục An toàn lao động trình duyệt và được thẩm định bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định rõ phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng đối với những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi. Những quy định về kỹ thuật, quản lý chất lượng trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi. Cụ thể: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn đối với những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi là bộ phận lọc bụi theo phân loại tại mục 5 Tiêu chuẩn Châu Âu EN 143: 2000 (E) Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp- Bộ lọc bụi- Những yêu cầu, thử nghiệm, ghi nhãn (Respiratory protective devices – Particle filters –Requirements testing, marking). Áp dụng quy chuẩn là các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi; Các tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi phải thỏa mãn các yêu cầu được quy định trong Tiêu chuẩn Châu Âu EN 143:2000 (E) Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi – Những yêu cầu, thử nghiệm, ghi nhãn (Respiratory protective devices –Particle filters –Requirements testing, marking). Trong trường hợp Tiêu chuẩn Châu Âu nói trên có sự thay đổi, bổ sung thì thực hiện theo những quy định mới nhất.

Về quản lý chất lượng trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi: Đối với những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi sản xuất trong nước phải có đủ hồ sơ kỹ thuật gốc; Công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy; Gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối với những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi nhập khẩu phải có đủ hồ sơ kỹ thuật gốc và được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy định bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định của Việt Nam hoặc theo tổ chức chứng nhận nước ngoài được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết.

Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi lưu thông trên thị trường phải có dấu hợp quy và đã ghi nhãn theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 143 : 2000 (E) Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp- Bộ lọc bụi- Những yêu cầu, thử nghiệm, ghi nhãn (Respiratory protective devices –Particle filters –Requirements testing, marking). Việc ghi nhãn hàng hóa cần phải theo các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiến hành việc kiểm tra chất lượng đối với những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi lưu thông trên thị trường như đối với những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

Trong quá trình sử dụng những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi phải được lưu giữ và bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Sử dụng những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi đúng mục đích, theo đúng chức năng của từng thiết bị. Đặc biệt chú ý những cảnh báo có khả năng gây mất an toàn trong quá trình sử dụng. Không sử dụng những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi lần thứ hai nếu nhà sản xuất quy định chỉ sử dụng một lần, không sử dụng những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi đã quá thời gian sử dụng.

Các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông và sử dụng những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi phải tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này. Quy chuẩn này là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa tiến hành việc kiểm tra và cũng là căn cứ để các tổ chức chứng nhận sự phù hợp tiến hành chứng nhận hợp quy cho những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi.

Quy chuẩn này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký.

(Nguồn tin: Theo Tạp chí lao động và xã hội)