Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-9:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 9: Xác định hàm lượng cacbon dioxit trong khí hít vào

02/11/2018
TCVN 11953-9:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-9:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-6:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 6: Độ bền cơ học của các bộ phận và mối nối

29/10/2018
TCVN 11953-6:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-6:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-7:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 7: Phương pháp thử tính năng thực tế

29/10/2018
TCVN 11953-7:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-7:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-4:2017 (ISO 16900-4:2011) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 4: Xác định dung lượng của phin lọc khí và phép thử di trú, giải hấp và thử động cacbon monoxit

29/10/2018
TCVN 11953-4:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-4:2011 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-2:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 2: Xác định trở lực hô hấp

22/10/2018
TCVN 11953-2:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-2:2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-3:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 3: Xác định độ lọt của phin lọc bụi

22/10/2018
TCVN 11953-3:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-3:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài mã số: 214/08/TLĐ.

14/10/2016
Sáng 14/10/2016, Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: "Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ thống thiết bị đánh giá chứng nhận hợp quy bộ lọc bụi của ...

Sáng kiến về vật liệu polyme dùng cho phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp chống lại các rủi ro mới của Viện nghiên cứu quốc gia về Bảo hộ lao động Ba Lan

24/09/2015
Kỹ thuật nano là một trong những lĩnh vực nghiên cứu phát triển nhanh nhất về khoa học vật liệu. Những lợi thế gắn liền với việc sử dụng vật liệu nano dựa trên thực tế là các vật liệu này có một số ...