Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-6:2017 về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 6: Các yêu cầu về môi trường đối với trung tâm điều khiển

02/11/2018
TCVN 12108-6:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11064-6:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgônômi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công ...