Đánh giá định lượng rủi ro nghề nghiệp tại cơ sở chế biến thủy sản khu vực Miền Trung

01/10/2021
Tóm tắt Báo cáo trình bày nghiên cứu đánh giá định lượng rủi ro nghề nghiệp (RRNN) cho Công ty TNHH Chế biến thủy sản D&N ở khu vực miền Trung. Kết quả đánh giá cho thấy: trong 3 năm (từ 2017 đến ...

Sử dụng các phương tiện cấp và đẩy phôi ra nhằm tránh không đưa tay vào những bộ phận nguy hiểm của máy

13/09/2016
Sử dụng phương tiện cấp và đẩy phôi (liệu) ra làm tăng năng suất và giảm mối nguy khi làm việc với máy.

Phát hiện sớm các mối nguy hóa học

18/12/2015
Việc quản lý cần phát hiện sớm hoặc ước lượng các mối nguy thực sự và tiềm tàng trước khi hóa chất hay quá trình liên quan đến việc sử dụng hóa chất được đưa vào thiết ...

5 bước hướng dẫn đánh giá nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc

14/07/2015
Làm thế nào để đánh giá nguy cơ, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc? Ấn phẩm của ILO “A 5 step guide for employers, workers and their representatives on conducting workplace risk assessments”, hướng ...

Phương pháp ma trận nguy cơ

05/06/2015
Ma trận nguy cơ là một bảng có nhiều chiều cho phép kết hợp bất cứ loại nghiêm trọng nào của tồn hại với bất cứ loại khả năng xảy ra nào của tổn hại này. Các ma trận phổ biến thường có hai chiều, ...

Phương pháp sơ đồ nguy cơ

05/06/2015
Sơ đồ nguy cơ là đồ thị dạng cây. Mỗi nút trên đồ thị tương ứng với một thông số nguy cơ (tính nghiêm trọng, khả năng xảy ra...) và mỗi nhánh từ một nút tương ứng với một loại thông số (ví dụ, tính ...

Phương pháp cho điểm nguy cơ

05/06/2015
Các công cụ cho điểm có hai đến bốn thông số được đưa vào trong một số loại theo các cách tương tự như đối với ma trận nguy cơ và sơ đồ nguy cơ.

Đánh giá nguy cơ khi sử dụng phương pháp hỗn hợp

05/06/2015
Phương pháp đánh giá nguy cơ này xác định một cách định lượng các thông số chất lượng là phương pháp hỗn hợp giữa cho điểm và ma trận.

Nguyên tắc và công việc chuẩn bị đánh giá nguy cơ an toàn của máy

04/06/2015
Đánh giá nguy cơ là một loạt các bước có tính logic đối với phân tích và đánh giá mức nguy cơ gắn liền với máy, công việc, hoạt động một cách có hệ thống. Đánh giá nguy cơ được kèm theo các biện pháp ...

Xác định các giới hạn của máy và quy trình đánh giá nguy cơ

04/06/2015
Đánh giá nguy cơ bắt đầu bằng việc xác định các giới hạn của máy có tính đến tất cả các giai đoạn trong chu kỳ tuổi thọ của máy. Điều này có nghĩa là cần phải xem xét các đặc tính và tính năng của ...