Phương án quản lý sức khỏe dành cho người làm việc theo ca

25/06/2019
Người lao động làm ca gặp nhiều vấn đề về sức khỏe do phải liên tục hoạt động lệch đồng bộ với nhịp sinh học của họ