Stress nhiệt -Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến cơ thể thế nào?

06/05/2015
Bốn yếu tố môi trường tác động tới mức độ stress nhiệt mà người lao động bị phơi nhiễm tại nơi làm việc: nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt bức xạ (như nhiệt từ mặt trời hay lò nung tại nơi làm việc), và vận tốc ...