Phương pháp sơ đồ nguy cơ

05/06/2015
Sơ đồ nguy cơ là đồ thị dạng cây. Mỗi nút trên đồ thị tương ứng với một thông số nguy cơ (tính nghiêm trọng, khả năng xảy ra...) và mỗi nhánh từ một nút tương ứng với một loại thông số (ví dụ, tính ...

Đánh giá nguy cơ khi sử dụng phương pháp hỗn hợp

05/06/2015
Phương pháp đánh giá nguy cơ này xác định một cách định lượng các thông số chất lượng là phương pháp hỗn hợp giữa cho điểm và ma trận.

Phương pháp nhận dạng mối nguy

02/06/2015
Có nhiều phương pháp nhận dạng mối nguy, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Khi lựa chọn phương pháp nhận dạng mối nguy và đánh giá nguy cơ, cần xem xét đến: các yêu cầu về nguồn lực, ...

Dự đoán nguy cơ của mối nguy

02/06/2015
Nguyên tắc chung: Sau khi đã nhận dạng được mối nguy, cần tiếp tục thực hiện bước dự đoán nguy cơ cho mỗi tình trạng nguy hiểm/nguy hại bằng cách xác định các yếu tố của nguy cơ.

Các khái niệm, thuật ngữ mối nguy hiểm, tình trạng và sự kiện nguy hiểm

30/07/2013
Theo các tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, mối nguy được định nghĩa là, một nguồn, một tình huống hoặc một hành động có tiềm năng gây ra tổn hại đối với con người, như tổn thương hay tác hại sức khoẻ hoặc ...