Thông báo về việc Tuyển dụng lao động hợp đồng

18/08/2023
Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động xây dựng Kế hoạch tuyển dụng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP vào làm việc tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động với ...

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Khoa học An toàn vệ sinh lao động: Thách thức và cơ hội để phát triển bền vững”

10/11/2021
Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động được thành lập từ ngày 1/5/1971 theo Quyết định số 82/CP của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ). Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học An ...