Thông báo của Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật - Bảo hộ lao động

19/06/2015
Ngày 19 tháng 06 năm 2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa gửi các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Chỉ thị số 01/CT-LĐTBXH và hai Quyết định số 821/QĐ-TLĐ và Quyết định số 827/QĐ-TLĐ

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng Liên đoàn bắt đầu thực hiện từ năm 2016

08/06/2015
Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội; thực hiện Thông tư số 33/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ ...