Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Khoa học An toàn vệ sinh lao động: Thách thức và cơ hội để phát triển bền vững”

10/11/2021
Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động được thành lập từ ngày 1/5/1971 theo Quyết định số 82/CP của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ). Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học An ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn từ năm 2022

09/06/2021
Thực hiện Quyết định số 2648/QĐ-TLĐ ngày 04/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn đề xuất đặt hàng để ...

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

10/11/2020
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông báo số 101/TB-VATVSLĐ ngày 5 tháng 10 năm 2020 của Viện trưởng Viện ...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng Liên đoàn bắt đầu thực hiện từ năm 2021

21/05/2020
Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội; Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của bộ KH&CN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá ...

Thông báo của Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng Liên đoàn bắt đầu thực hiện từ năm 2020

24/05/2019
Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội; thực hiện Thông tư số 33/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ ...