Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức năm 2018 của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

07/12/2018
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông báo số 129/TB-VATVSLĐ ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Viện trưởng Viện ...