Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2014

29/08/2013
Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội thông qua ngày 09/6/2003; Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu và phát triển KHCN về ATVSLĐ và BVMT năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được ...

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN 2013

08/04/2013
Ban Quản lý dự án nghiên cứu ứng dụng KHCN ATVSLĐ - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2013.

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2013

14/11/2012
Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội thông qua ngày 09/6/2003; thực hiện Kế hoạch nghiên cứu và phát triển KHCN về ATVSLĐ và BVMT năm 2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được ...

NỘI DUNG CHI TIẾT CẦN ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÁC ĐỀ TÀI THAM GIA TUYỂN CHỌN 2011

26/05/2012
Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội thông qua ngày 09/6/2003; thực hiện Kế hoạch nghiên cứu và phát triển KHCN về ATVSLĐ và BVMT năm 2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được ...

Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2012

26/05/2012
Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội thông qua ngày 09/6/2003; Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu và phát triển KHCN về ATVSLĐ và BVMT năm 2012 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được ...